Autoškola - Krnov a okolí

Umění řídit automobil bezpochyby patří k velmi žádoucím dovednostem. Vybíráte vhodnou autoškolu a nevíte podle čeho se nejlépe orientovat? Následující informace vám budou dozajista nápomocny.

Schopnost řídit osobní automobil se v dnešní době již řadí k základním dovednostem téměř každého jedince. Nejen, že si touto schopností otevíráte širší okruh zaměstnání, ze kterých si můžete vybírat. Ale samozřejmě i v soukromém životě vám to mnohé usnadní. Nejste při přepravě na nikom závislí, kdykoli přepravíte sebe případně další osoby nebo náklad do míst, kam potřebujete. Kromě osobního automobilu se můžete také naučit řídit motocykl, nákladní vozidlo, traktor, autobus či jiná motorová vozidla.

Autoškola

Autoškoly s platnou registrací jsou zřízeny, jak je všem známo, za tím účelem, aby naučily případné zájemce, jak řídit motorová vozidla. Prostřednictvím kurzů se jeho absolventi postupně seznamují s pravidly silničního provozu, poskytováním první pomoci při nehodách, se zvládnutím základních principů k údržbě technického stavu a s rozpoznání základních poruch vozidla.

Autoškola - Krnov a okolí

Pokud hledáte vhodnou autoškolu v Krnově a okolí, oslovte tu, která je v daném regionu nejstarší a nese sebou největší zkušenosti v této oblasti, a to Autoškolu ing. Lakomý Jan. Zde vám bude poskytnut praktický výcvik pro osobní i nákladní vozy a motocykly pomocí kvalifikovaných a zkušených učitelů s profesionálním a přátelským přístupem. Autoškola provádí kondiční jízdy, školení řidičů referentů i profesionálních řidičů, zkoušky profesní způsobilosti pro vrácení řidičského průkazu.** Autoškola ing. Lakomý Jan** disponuje vozovým parkem, který je průběžně obměňován, a Akreditovaným školícím střediskem. Více informací včetně ceníku, fotografií a testů naleznete na webových stránkách: www.autoskolakrnov.cz. Tato autoškola sídlí na adrese: Bruntálská 2, 794 01, Krnov a kontaktovat ji můžete prostřednictvím e-mailu:** ingjanlakomy@seznam.cz** nebo telefonního čísla: +420 602 439 001.

Čím se vyznačuje kvalitní autoškola?

Na trhu je mnoho provozovatelů autoškol lišící se cenou, vozovým parkem a hlavně kvalitou poskytovaných služeb. Proto je vhodné při výběru autoškoly posuzovat několik aspektů a to kvalitu výukových prostor, vybavení učebny počítači a audiovizuální technikou, učebními pomůckami.

Instruktor v autoškole

Osoba** instruktora** je velmi důležitá pro vaše zdárné zvládnutí celého kurzu. Každá autoškola by měla zaměstnávat** kvalifikovaného instruktora,** jenž disponuje nejen pedagogickými vlastnostmi, ale také náležitou a přiměřeně dlouhou** praxí**. Také by měl být vyzbrojen dostatečnou trpělivostí a neuchylovat se k cholerickým výstupům v případě jakýchkoli nezdarů svých studentů. Instruktor by vám měl podat veškeré informace ohledně průběhu teoretické výuky i praktického výcviku. Dalšími důležitými informacemi je časový harmonogram celého kurzu včetně plánovaného termínu závěrečné zkoušky. Instruktor vás také obeznámí s pravidly, kterými se řídí opravné zkoušky.

Automobil v autoškole

Motorové vozidlo, ve kterém se studenti učí svému řidičskému umu, musí být schváleno pro výcvik v autoškole. Dále by mělo splňovat veškeré požadavky na** odpovídající technický stav**, jež je každoročně kontrolován na technické prohlídce. Samozřejmostí je pak povinné označení výcvikového vozidla znakem pro autoškoly i označení příslušnosti vozidla k dané konkrétní autoškole. Dalším aspektem, který vypovídá o úrovni dané autoškoly je i čistota ve vozidle.

Prostory k výuce v autoškole

Každá** autoškola** by také měla být vybavena schválenou učebnou, ve které probíhá výuka nebo by si vhodné prostory měla pronajímat. Zde by pak nemělo chybět vhodné vybavení v podobě učebních pomůcek a audiovizuální techniky. V některých učebnách pak naleznete i trenažéry, které simulují jízdu v autě, avšak toto vybavení již není povinné. Samotná výuka pak musí probíhat dle učebních osnov vymezených zákonem.

Platný ceník v autoškole

Dále byste u správné autoškoly měli nalézt platný ceník, v němž jsou naceněny** veškeré výkony**, ať už se jedná o standardní či doplňující výuku a výcvik. Taktéž by vám měly být známy ceny doplatků za zkoušky i případné opravné zkoušky, možnosti splátek včetně termínů.

Výcvik v autoškole

Nejen výuka, ale také výcvik v autoškole podlého určitým pravidlům. Jedna výcviková hodina trvá čtyřicet pět minut. Tyto výcvikové hodiny mohou být maximálně dvě za jeden den u jednoho studenta. Při výcviku musíte mít u sebe Průkaz žadatele, kde vám instruktor bude průběžně zapisovat údaje o absolvovaném výcviku.

Průběh kurzu v autoškole

Před zahájení kurzu v autoškole musíte předložit potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti a vyplněnou Žádost o přijetí k výuce a výcviku. Nejdříve budete formou přednášek obeznámeni s předpisy a teorií jízdy. Poté může v některých autoškolách následovat výcvik na trenažeru nebo cvičišti. Pak se přechází k řízení v běžném silničním provozu. Po absolvování všech výukových i výcvikových hodin budete přihlášení k termínů závěrečné zkoušky. Samotná zkouška je složena ze tří částí. Písemný test prověří vaše znalosti z pravidel silničního provozu a zdravotní přípravy. Test si můžete také cvičně vyzkoušet na stránkách Ministerstva dopravy. Poté budete zkoušejícím dotazování ohledně konstrukce vozidla a následovat pak bude praktická část, a to** jízda** pod dozorem zkušebního komisaře. Když při písemném testu neuspějete i tak pokračujete k dalším částem zkoušky. Je vám stanoven opravný termín, v němž budete znovu absolvovat tu část zkoušky, u které jste původně neuspěli. Opravná zkouška může být opakovaná nejspíše po 5 pracovních dnech a nejpozději do půl roku od konání první zkoušky. Pokud vám zkušební komisař potvrdí úspěšné vykonání zkoušky, tak si požádáte o vydání řidičského průkazu na dopravním oddělení obce s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště, které máte uvedeno v občanském průkazu.

Nejčastější řidičské průkazy

Nejčastěji se v** autoškolách** setkáte s kurzy, které vedou k získání řidičského oprávnění na následující motorová vozidla:

Řidičský průkaz skupiny A2, A

Do této skupiny A2 spadají motocykly do 35 kW výkonu, a motocykly skupiny A bez omezení výkonu. Pro výcvik a zkoušku musí mít motocykl pro skupinu A2 obsah nejméně 400 ccm a výkon nejméně 25kW, pro skupinu A obsah 600 ccm a výkon nejméně 40kW. Věk pro skupinu A2 je 18 let a pro skupinu A je 24 let nebo při doplňkové zkoušce ze skupiny A2 na A je podmínkou být držitelem řidičského oprávnění skupiny A2 nejméně 2 roky. Viz zákon 361/2000 Sb. §80a - §83 včetně novel. Doba trvání kurzu vedoucího k získání tohoto typu oprávnění se obvykle pohybuje od 15 do 40 dnů.

Řidičský průkaz skupiny B

Skupina B představuje osobní automobily do 3500 kg s maximálním počtem míst k sezení 9 včetně řidiče. Zde může být přidruženo přípojné vozidlo o max. přípustné hmotnosti do 750 kg. Dále zde patří traktory a samojízdné pracovní stroje s max. přípustnou hmotností do 3500 kg. Také jízdní souprava s max. přípustnou hmotností soupravy do 3500 kg a max. přípustná hmotnost přípojného vozidla nepřevyšuje pohotovostní hmotnost motorového vozidla. Řidičský průkaz skupiny B také opravňuje k řízení motocyklů a mopedů, jejichž max. konstrukční rychlost nepřevyšuje 45 km/h. Dále opravňuje k řízení motocyklů skupiny A1 do 125ccm s automatickou převodovkou, ale to platí pouze na území České republiky a není to zapsáno do řidičského průkazu. Dále skupina B opravňuje k řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A, ale věk řidiče musí být nejméně 21 let. Viz zákon 361/2000 Sb. §80a - §83 včetně novel. Zájemce o řidičské oprávnění této skupiny musí v den ukončení výcviku mít 18 let. Obvyklá délka výcviku je 28 až 56 dnů.

Řidičský průkaz skupiny C

Tento řidičský průkaz opravňuje k řízení motorových vozidel o celkové hmotnosti přesahující 3500 kg, a to v případě, že nejsou určeny k přepravě osob. K tomuto motorovému vozidlu se může přidat přípojné vozidlo, jehož maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 750 kg. Věk žadatele je 21 let. Pokud žadatel chce dělat řidičský průkaz před dovršením tohoto věku, musí současně zahájit vstupní školení na Průkaz profesní způsobilosti řidiče v Akreditovaném školícím středisku řidičů a to v rozsahu 140 hod na nákladní vozidla do 7500 kg a nebo 280 hod na nákladní vozidlo bez omezení tonáže pokud chce po získání řidičského oprávnění zahájit činnost řidiče z povolání. Jinak bude muset čekat na dovršení požadovaného věku. Co se týče věku žadatele, platí totéž jako u předchozího řidičského oprávnění, tedy v den ukončení výcviku musí mít žadatel 18 let. Obvyklá délka výcviku je 28 až 42 dnů.

Řidičský průkaz skupiny E

Řidičský průkaz skupiny E opravňuje svého majitele k řízení přívěsu. Jedná se o přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností převyšující  750 kg. Obvykle se skupina E přidává ke skupině B a C.

Při vystavení řidičského průkazu Vám bude do něj zapsáno, co s daným řidičským oprávněním můžete všechno řídit. Platnost řidičského průkazu je 10 let, při získání řidičského oprávnění skupin C a D je platnost 5 let.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8039 (extra-sluzby.cz#171)


Přidat komentář