Revize, čištění a vložkování komínů - okres Plzeň

Pravidelné revize a čištění komínů podléhají nařízení vlády, které u nás vstoupilo v platnost v lednu 2011. Víte jak často nechávat revidovat a čistit komín a proč jsou tyto pravidelné služby tolik potřebné?

Revize, čištění a vložkování komínů - okres Plzeň

Revize a čištění komínů patří k důležitým pracím, které není radno podceňovat. Pravidelná údržba a kontrola komínů Vám může zachránit celý dům. V plzeňském okrese nabízí tyto služby** firma pana Luboše Hesse**, která svou činnost zahájila již v roce 1992. V současné době nabízí tato firma komplexní služby v kominickém oboru, mezi které patří čištění komínových průduchů, čištění všech typů kotlů na tuhá paliva, měření spalovacího procesu včetně účinnosti spalovacího procesu, vložkování komínů, frézování komínů, revize komínů, soudní posudky v oboru komínářství, opravy a výstavby nových komínů, montáže fasádních komínů a mnoho dalších prací.

Revize komínů

Vládní nařízení, které je platné od 1.1.2011, nařizuje pravidelnou kontrolu komína od profesionálního kominíka** minimálně jednou ročně.** Toto vládní nařízení je platné pro** rodinné domy, bytové domy, chaty a chalupy**. Co se týká větších bytových domů, zde se vyžaduje kontrola komínů minimálně dvakrát ročně, u pizzerií nebo restaurací s krbem jsou povinné kontroly komínu každé dva měsíce. Kontrole samozřejmě podléhají i komíny od kotlů nebo karem na plyn. Po provedení kontroly sepíše kominík zprávu o kontrole, kde uvede případné zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě v rámci kontroly, ale také ty neodstraněné a dále do revizní zprávy napíše specifika čištění spalinové cesty. Pokud byste kontroly komínů zanedbali, může Vás tato nedbalost přijít hodně draho. Jak v podobě požáru nebo otravy zplodinami, tak i formou sankcí za nedodržení vládního nařízení. Jestliže by u Vás došlo k požáru a přivolaní hasiči zjistí příčinu v podobě zanedbaného komína, můžete dostat pokutu až ve výši** 25 tisíc korun**. Pokud hasiči po požáru zjistí, že požár nastal v důsledku chyby kominíka, např. že přehlédl nějakou závadu, pak ponese odpovědnost právě kominík.

Kolik stojí kontrola komína

Kontrola komína není vůbec drahá. Přijde Vás na 300 až 500 korun za komín. Cena se vždy odvíjí od stavu komína a od jeho dostupnosti. Jestliže bude nutné při kontrole komína nutné použít kameru nebo endoskop, může Vás cena vyjít jednou tolik.

Čištění komína

Pravidelné čištění komína, stejně jako jeho revizi, stále mnoho domácnosti podceňuje. Lidé si zřejmě dostatečně neuvědomují, že může tímto zanedbáním dojít k velkým škodám na majetku, ale také k újmám na lidských životech a na zdraví. Proč lidé zanedbávají čištění komínů? Zřejmě kvůli pár stokorunám. Raději si komín vyčistí neodborně sami. Kontrola spalinové cesty by ale měla být za každým okolností posuzována odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského listu v kominickém oboru. Kominík odborně posoudí to, zda je kotel bezpečně umístěn, zhodnotí materiál a konstrukci spalinové cesty, stejně jako její vhodné připojení ke spotřebiči. Co dále kominík kontroluje, je provozuschopnost komína. Konkrétně to, zda je volný přístup, zda je přístup bezpečný apod. Čistění komína by měl vždy, stejně jako kontrolu, provádět kominík. Čistění spočívá v odstranění pevné usazeniny ve spalinové cestě. V rámci čištění kominík vybere znečišťující části nahromaděné v komínovém průduchu.

Co může způsobit zanesený komín?

Jestliže nebude průduch komína pravidelně čištěn, může dojít k jeho zanesení sazemi a tuhými úsadami a spaliny pak nemají zajištěnou volnou cestu proto, aby mohly odcházet, a vrací se zpátky do vnitřního prostoru. Ve všech těchto případech hrozí uživatelům takové domácnosti riziko otravy oxidem uhelnatým. Dalším problémem, ke kterému dochází při nedostatečném čistění komínového průduchu, bývá vznícení sazí. Vysokou teplotou, která vzniká při jejich hoření, nastane v komínu přetlak, který může způsobit požár celého objektu.

Jak často nechat čistit komín?

Na základě nařízení vlády České republiky č. 91/2010 Sb., které vstoupilo v platnost dne 1.1.2011, byla přesně definována povinnost čištění komína, ale také právo si komín vyčistit sami. Revizi a další náročné úkoly je ale nutné vždy svěřit odborníkovi. Přesto, že si majitelé komínů můžou vyčistit komín sami, vždy je lepší přenechat tuto nesnadnou práci odborníkům. Čistit komín by měla nechat každá domácnost 3x ročně, a to u celoročně provozovaných kotlů na tuhá paliva. Potom 2x ročně při vytápění sezónním. K tomuto čištění dochází před sezónou a po ní. Jestliže ve své domácnosti nebo v jiném objektu využíváte zdroj tepla, jehož výkon je nižší než 50 kW, můžete si komín vyčistit sami. Jestliže je ale nutné komín vypálit, pak musíte tuto činnost svěřit kominíkovi.

Vložkování komínu

Zdá se Vám, že tah v komínu doma nebo na chatě již není to, co býval? Někdy stačí, aby byl jen trochu zanesený a tah není stoprocentní. Je nutné rozeznat, kdy stačí komín nechat vyčistit a kdy je potřeba jej vyvložkovat.** Vložkování komínu** patří k jednomu z nejčastěji používaných způsobů, jak nechat komín zrekonstruovat. Vložkování je způsob, který je vhodný pro většinu klasických komínů. K vložkování dochází často tehdy, pokud je komínový průduch ve špatném stavu, nebo vložka již neplní svou původní funkci. Stejně jako v případě, kdy už vložka neodpovídá předpisům a komín tak přestal plnit svůj účel. Problémy s komínem jsou snadno rozpoznatelné – komín špatně táhne a v okolních místnostech je cítit zápach spalin nebo stěny komínového tělesa jsou vlhké. K vložkování komínu nutně dochází ale také tehdy, když majitel objektu přechází na jiný druh paliva nebo když se rozhodne vyměnit spotřebič a průměr jeho průduchu neodpovídá a nevyhovuje parametrům původního komína.

Průběh vložkování komína

Vložkování komína spočívá v rekonstrukci komína bez nutnost použití bouracích prací. Ve většině případů je možné komínovou vložku instalovat do původního otvoru bez větších a rozsáhlejších úprav. Pokud nastane situace, že je průměr původního** komínového průduchu** nedostatečný, může přijít na řadu frézování komínu, čímž se rozumí možnost nechat průduch přizpůsobit rozměru nové vložky. V okamžiku, kdy je komín připraveny, se do něj shora spustí komínová vložka. Poté se v komínu zhotoví montážní otvory a osadí se zbývající část komínové vložky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8062 (extra-sluzby.cz#231)


Přidat komentář