Rizikové kácení stromů

V některých případech je kácení stromu nezbytné. Zdravotně závadný strom je velkým nebezpečím pro své okolí. Když není v okolí dostatek místa, přistupuje se ke kácení horolezeckou technikou nebo kácení pomocí vysokozdvižné plošiny.

Stromy už od nepaměti poskytují lidem plody, stín a ochranu. O něco později odhalili lidé další schopností dřeva a to hořet a hřát. S postupem času se zjistilo, že dřevo je velice užitečný materiál a lidé se tak naučili s ním zacházet a opracovávat jej. Dřevo patří mezi nejoblíbenější stavební materiály i dnes. Barva dřeva nás uklidňuje a přináší pocit jistoty. Dřevo má výrazné estetické vlastnosti. Mezi další výhody patří biologická rozložitelnost, pevnost, lehkost, snadné opracování a dobré vlastnosti tepelně izolační. Nevýhodou dřeva mohou být různé vady jako např. suky, trhliny. Starosti také může přinést napadené dřeva škůdci. Když zajistíme vhodné podmínky a správnou péči o dřevo, získáme tak dlouhou životnost tohoto stavebního materiálu. Vzrostlé stromy na našem pozemku může ohrozit nevlídné počasí, škůdci a zdravotní stav stromu. Poškozené stromy se stávají nebezpečné pro své okolí a tak je v některých případech nutné rozhodnout se pro jejich pokácení. Také nevhodná poloha stromu může být jedním z důvodu kácení stromu. Kácení stromu však není jednoduchá záležitost. Tato činnost se řadí mezi rizikové práce, během kácení stromu může dojít k poškození majetku, těžkým úrazům, v nejhorším případě až úmrtí. Lidé, kteří s kácením stromů nemají zkušeností, by tuto práci měli nechat na profesionálech. Kácení stromů, to neznamená pouze fyzickou sílu, ale také znalosti a zkušenosti. Během kácení je vždy velmi důležité myslet na bezpečnost.

Důvody ke kácení stromů

Pád stromu může znamenat zničení majetku, újmu na zdraví nebo smrt osob pohybujících se v blízkosti. Když si nejste jisti zdravotním stavem stromu na vašem pozemku, co nejrychleji se obraťte na odborníka, který provede odbornou prohlídku stromu. Strom se může stát pro své okolí nebezpečný z důvodu napadení škůdci, poničení po vichřici, stáří a nestabilností. Každý majitel dřeviny zodpovídá také za její zdravotní stav. Majitel dřeviny také nese následky za škody, které způsobí její pád.

Způsoby kácení stromů

Existuje několik způsobů jak pokácet vzrostlý strom. Když máte dostatek volného prostoru kolem stromu a nehrozí zde riziko poškození okolního majetku, můžete využít** kácení směrové**. Když se strom nachází např. v parku nebo na hřbitově a jeho pád by způsoboval riziko pro okolí, využívá se kácení pomocí horolezecké techniky a vysokozdvižné plošiny. Tyto dvě techniky se řadí mezi výškové práce. V případě, že si ke kácení objednáte firmu, zkušený profesionál si nejdříve strom prohlédne a zjistí všechna možná rizika. Znalý odborník se bude zajímat o druh a stáří dřeviny, tvar koruny o její zdravotní stav, okolní půdu a povětrnostní podmínky. Není nutné rozhodnout se ihned pro kácení stromu, objednat si můžete také služby arboristy, který vám nabídne péči o strom.

Směrové kácení stromů

Směrové kácení je běžný způsob kácení od pařezu. Před začátkem kácení je vždy důležité zajistit prostor okolo stromu. V okolí stromu se nesmí nacházet žádné klacky, keře a větve. Spodní větve se na stromě musí před začátkem kácení odstranit. Odvětvení se doporučuje provádět od shora dolů a vždy jen ve výši ramen. Jednoduší situace je v případě kácení rovného stromu např. smrku. Nejdříve vybereme místo dopadu a poté se provede zásek ve směru kácení. Poté se strom odřezává zezadu. V momentě, kdy se strom začíná naklánět, je nutné, aby všichni přítomni od něj odstoupili. Kácení stromu uprostřed lesa je složitější a je vždy lepší přenechat jej na profesionálech, kteří mají k dispozici speciální techniku. Komplikace také mohou nastat v případě, kdy se kácí listnatý strom. Dopad tohoto stromu kvůli rozsáhlé koruně nedokáže přesně určit ani odborník. Velké riziko také hrozí u stromů, které mají vyhnilý střed a drží jen na krajích. Strom se tak také stává nevyzpytatelný svým pádem. Během směrového kácení je vždy nutné myslet na bezpečnou vzdálenost, směr pádu stromu (ten je ovlivněn nakloněním koruny, stavu okolí a povětrnostními podmínkami. U směrového kácení je také podstatný řez stromu. Začíná se vždy s horním řezem, poté se provede řez spodní. Po vyříznutí směrového zářezu se provádí hlavní řez, jeho délka závisí na průměru kmene. Když vše proběhlo bez problémů a pokácený strom už leží na zemi, stále si nemůžeme být jistí absolutní bezpečností. V okolních korunách stromů se mohly zachytit větve stromu spadlého a jejich pád může způsobit úraz. Proto je důležité prohlédnout nejdříve okolní stromy. Pro směrové kácení se doporučuje zimní období. Půda je zmrzlá a tak se pádem stromu nemlže poškodit. Také budete ušetřeni úklidu spadlého listí.

Kácení horolezeckou technikou

Nedostatek prostoru v okolí a riziko poškození majetku, to jsou důvody proč dát přednost kácení horolezeckou technikou. Pracovník, který je bezpečně zajištěn, vyleze na strom a postupně odřezává větve a kmen stromu. Dřevo se pomocí systému lan, kladek a brzd spouští na zem. Tento způsob kácení je celkem náročný na čas.

Kácení pomocí vysokozdvižné plošiny

Vysokozdvižnou plošinu je dobré využít v případě, kdy zdravotní stav stromu tvoří možné riziko pro lezce a kdy by bylo kácení horolezeckou technikou příliš náročné na čas. V tomto případě se jednoduše odřezává strom z vysokozdvižné plošiny.

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Kácení stromů musí probíhat vždy v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tento zákon stanovuje následující podmínky pro kácení stromů. Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení se vydává ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. Povolení ke kácení není třeba z důvodů pěstebních. Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Na obecních úřadech získáte povolení ke kácení stromů. Nejdříve je nutné vyplnit žádost. Žádost ke kácení stromu musí obsahovat údaje jako jméno a příjmení žadatele, doložení vlastnického nebo nájemního vztahu k pozemku, na kterém dřevina roste, popis dřevin určených ke kácení (druh, počet, velikost, situační nákres, obvod kmene), zdůvodnění žádosti.

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromu je činnost, kterou přenechejte zkušeným profesionálům. Na internetu naleznete velké množství firem zabývajících se touto prací. Zkušená firma zajistí vše potřebné a vy si můžete být jistí, že budou dodržována všechna bezpečnostní pravidla a opatření. Rizikové kácení stromů se řadí mezi výškové práce a k jejich provádění jsou nutné zkušenosti a znalosti. A buďme k sobě upřímní, který laik je má.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8043 (extra-sluzby.cz#26)


Přidat komentář