Elektroinstalace a revize - Břeclav a okolí

K tomu, aby byla elektroinstalace nainstalovaná správně, kvalitně a bezpečně, je potřeba zkušené ruky odborníka. Stejně tak i revizi elektrických zařízení nesmí provádět nikdo jiný než profesionál na slovo vzatý.

Elektroinstalace a revize - Břeclav a okolí

Hledáte-li profesionální firmu, která se zaměřuje na revize elektrických zařízení a jste z Břeclavi a okolí, můžete se s klidným svědomím obrátit na firmu pana Luďka Hučíka. Tato ojedinělá firma, jejíž nejlepší reklamou jsou spokojení zákazníci, se zabývá kompletním provedením elektroinstalace v bytech, rodinných domech a dalších objektech, dále nabízí provedení revize hromosvodů, ručního elektrického nářadí s malými opravami přímo na místě, revize elektrických spotřebičů a mnoho dalších. Mimo to se na firmu pana Luďka Hučíka můžete obrátit v případě zájmu o vypracování návrhu a projektu vnitřních elektrických instalací, včetně poradenských služeb.

Pana Luďka Hučíka můžete kontaktovat na telefonním čísle: +420 731 188 470 nebo emailem: elektrorevize.hucik@seznam.cz.

**
**

Elektroinstalace Břeclav

**
**

Revize hromosvodů

Jestliže chcete svůj dům, firmu nebo chatu chránit před úderem blesku a následnými škodami, které nekončí pouze škodami na majetku, ale také často újmami na zdraví i životech, nechejte si odborně nainstalovat hromosvod. K tomu, aby hromosvod správně fungoval a nebyl na střeše domu zbytečný, je nutné jej pravidelně revidovat a to ve lhůtách, které jsou stanovené v revizní zprávě. Tyto lhůty jsou různé, ale vždy jsou v rozmezí 2 až 5 let. Tím, že bude hromosvod kontrolován pravidelně v předepsaných lhůtách, zajistí jeho funkčnost a vůbec funkčnost celé soustavy hromosvodů. Ceny revizí hromosvodů jsou různé. Liší se samozřejmě firmami, které revize provádějí, ale zpravidla tyto ceny vycházejí z velikosti a členitosti střechy objektu.

Revize elektrických zařízení

Dle normy ČSN 33 1500 je účelem revize nutnost prověřit bezpečnost revidovaného zařízení. Bezpečností je však několik. Existuje tzv. vlastní bezpečnost zařízení, kdy u tohoto zařízení je nutné jej revidovat, aby se nestalo zdrojem úrazu nebo zážehu. Dalším druhem je vnější bezpečnost, která zajišťuje objekt např. před vloupáním. Dle platných norem musí zpráva o revizi elektrického zařízení obsahovat: určení druhu revize, zda se jedná o revizi výchozí nebo pravidelnou, dále vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení, soupis použitých přístrojů, soupis provedených úkonů, soupis zjištěných závad, datum zahájení a ukončení revize, vypracování a předání revizní zprávy, jméno a podpis revizního technika s jeho evidenčním číslem, naměřené hodnoty, nejsou-li obsaženy v dokladech použitých pro sestavení revizní zprávy.

Projektová dokumentace elektroinstalace

Jestliže jste se rozhodli stavět a součástí takové stavby je i elektroinstalace, což je asi samozřejmostí, existuje hned několik důvodu, kvůli kterým je nutné nechat si vypracovat projektovou dokumentaci elektroinstalace. Hlavním důvodem zpracování projektové dokumentace elektroinstalace je přesná specifikace požadavků na maximální bezpečné provedení elektroinstalace s přihlédnutím na co největší možnou míru ochrany bezpečnosti osob, zvířat a majetku.

Elektroinstalace se provádí v souladu s legislativními dokumenty, které musejí být platné vždy v době zpracování projektu. Těmito legislativními dokumenty se myslí platné zákony ČR, vyhlášky, nařízení, české, ale i evropské normy a technické informace. Projekt nové elektroinstalace je nutné předložit reviznímu technikovi k tomu, aby mohl vypracovat výchozí revizi elektroinstalace nového objektu. Nové elektrické zařízení je možné uvést do provozu pouze tehdy, pokud byl výchozí stav ověřen z hlediska bezpečnosti výchozí revizí. Revizní zpráva je také nezbytná k tomu, aby bylo uděleno kolaudační rozhodnutí.

Důvody pro pořízení projektové dokumentace elektroinstalace

Podstatným důvodem, proč si pořídit odborně zpracovanou projektovou dokumentaci na elektroinstalaci je takový, že si pořádně ujasníte, co si vlastně chcete od firmy nechat realizovat. Budete mít přesně specifikované požadavky, na základě kterých si můžete nechat vypracovat cenovou nabídku od odborné realizační firmy. Na základě toho budete mít jasnou představu o finančních prostředcích, které bude potřeba na tyto práce vynaložit. Cenové nabídky vám jistě ochotně a zdarma zpracuje každá slušná realizační firma a vy se budete možná hodně divit, jaké cenové rozdíly se mohou vyskytnout mezi jednotlivými nabídkami. Na základě těchto informací můžete taky dojít k závěru, že vaše původní požadavky jsou nad vaše možnosti a budete nuceni redukovat své požadavky tak, abyste byli schopni je finančně pokrýt.

Dalším důvodem vypracování si projektové dokumentace je ten, že na jeho základě bude následná odborná firma realizaci elektroinstalace provádět a tím dojde ke splnění všech vašich záměrů a nebudete muset neustále ukazovat a vysvětlovat, kde, co a jak byste si přáli. Díky kvalitně zpracované projektové dokumentaci na elektroinstalaci můžete předejít stavům, že se na něco zapomene, nebo se to provede ne zrovna podle vašich představ. Přesto je důležité upozornit, že ideální projekt se nikdy nepodaří vytvořit, a že během výstavby bude docházet k nejasnostem a ke změnám. Stavba je totiž tak moc složitý organismus, že není v silách sebelepšího projektanta vše přesně specifikovat a popsat. Nehledě na to, že při projektování bude spousta věcí nejasných a jejich upřesnění proběhne až při vlastní výstavbě.

Je zcela jasné, že tím, že si necháte vypracovat projektovou dokumentaci, splníte veškeré nutné legislativní požadavky a také vám tato dokumentace usnadní vlastní realizaci, což se může projevit i ve výrazné redukci finančních nákladů, které jsou potřebné k realizaci vašich záměrů.

Jaké jsou druhy projektů elektroinstalace?

Existuje hned několik druhů projektů. Je na vás určit, jaký druh projektu potřebujete, a podle toho bude následně odborníkem zpracován. Jestliže jste se rozhodli pro výstavbu nového rodinného domu nebo objektu, zpravidla se používá třístupňový projekt, který je důležitý pro stavební povolení, pro provedení stavby a projekt skutečného provedení. Každý druh projektu je určen pro jiný účel. Co se týká projektu pro stavební povolení, tento představuje velmi jednoduchý informační nákres, který slouží jako podklad pro stavební úřad k tomu, aby bylo uděleno stavební povolení. Projekt potřebný pro provedení stavby je detailní a tento slouží realizační firmě jako podklad pro provedení instalace. Během výstavby zcela určitě dojde ke změnám oproti dokumentaci a je tedy nutno zpracovat skutečný stav. Toto řeší projekt skutečného provedení stavby, který je určen pro revizního technika a pro kolaudaci.

Jakou firmu pro realizaci elektroinstalace zvolit?

Naprostá většina lidí vybírá elektroinstalatérskou firmu podle ceny za dílo. Je však nutné přihlédnout i k jiným aspektům než jsou pouze peníze. Asi je jasné, že pokud zadáte realizace vašeho malého domu velké elektroinstalatérské firmě, vyjde vás to podstatně dráž, než když zadáte tuto práci firmě malé o několika málo zaměstnancích. Důležité je hlavně zjistit, jakými přesně pracemi se firma zabývá a na základě toho firmu vybrat. Hleďte také na odbornou způsobilost firmy. Elektroinstalatérská firma musí podnikat v daném oboru a musí mít k této práci živnostenský list. Zjistěte si reference o firmě, kterou hodláte oslovit. Důležitá je také délka podnikání firmy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8144 (extra-sluzby.cz#100)


Přidat komentář