Elektroinstalace a revize - Hradec Králové a okolí

Mezi nejdůležitější věci při stavbě nového domu nebo při jeho rekonstrukci patří správně fungující elektroinstalace. Nová elektroinstalace je nejenom bezpečná, ale zajistí i správné fungování elektrospotřebičů.

Elektroinstalace a revize - Hradec Králové a okolí

Pokud stavíte nebo rekonstruujete dům a řešíte, co s elektroinstalací, v každém případě je nejlepší možnou volbou oslovit profesionální firmu, která se elektroinstalací zabývá. Jednou z nich je i firma pana Ludvíka Gajdošíka. Tato profesionální firma, která si zakládá na kvalitně odvedené práci, ke které využívá mnohaletých zkušeností, nabízí montáž, revizi a zajištění projektů elektroinstalace. Firmu** Ludvíka Gajdošíka** můžete oslovit také v případě zájmu o instalaci kompletní elektroinstalace bytů, rodinných domů, provádí také zabezpečovací systémy, datové rozvody a mnoho dalších. Jste-li z Hradce Králové nebo jeho okolí a máte zájem obrátit se na firmu pana Ludvíka Gajdošíka, buď můžete použít telefonický kontakt: +420 608 644 820 nebo emailovou adresu: gajdosikludvik@seznam.cz. Buďte si jisti, že s výsledky práce této ojedinělé, spolehlivé a kvalitní firmy budete nadmíru spokojeni.

Elektroinstalace v bytech a domech

Pokud hledáte elektroinstalatérskou firmu, která by vám nainstalovala elektroinstalaci nebo vyřešila vašeho problémy s elektroinstalací či jste ji oslovili z důvodu potřeby její revize, obraťte se na takovou firmu, která vaše požadavky vyřeší rychle, bez zbytečných průtahů a hlavně kvalitně. Je jasné, že všichni potřebujeme elektřinu ke každodennímu životu a domácnost bez elektřiny nemůže vůbec plnohodnotně fungovat. Odborné firmy poskytující služby v oblasti elektroinstalace, nabízejí mnoho elektroinstalačních prací pro domácnosti, ať už v bytech nebo v domech, včetně zpracování projektové dokumentace elektroinstalace, včetně poradenství. A co patří do elektroinstalačních služeb? Může se jednat o běžné opravy a údržbu elektroinstalace, rekonstrukce elektroinstalace domů, bytů a objektů**, připojení elektrospotřebičů**, revize elektrické instalace, přihlášky odběru elektrické energie, instalace elektrického podlahového topení, domácích videotelefonů, datových rozvodů, zabezpečovacích systémů, počítačové sítě, strukturované kabeláže, dodávka elektro zboží, osvětlení, elektronické zabezpečovací systémy nebo montáže hromosvodů. V případě, že máte akutní problémy s elektroinstalací v domácnosti, kontaktujte profesionální firmu, která dokáže rychle zasáhnout a zajistit opravy, údržbu ale i revize elektroinstalace, opraví zásuvky, jističe, apod.

Zpracování projektové dokumentace elektroinstalace

Pokud se chystáte na elektroinstalaci v rámci nové výstavby nebo rozsáhlejší rekonstrukce vašeho bydlení, měli byste si nechat od odborníka vypracovat projektovou dokumentaci vaší elektroinstalace. Projektová dokumentace zapříčiní přesnou specifikaci požadavků na co největší bezpečnost provedení vaši elektroinstalace a přihlédne samozřejmě k maximální ochraně bezpečnosti osob a majetku. Každou elektroinstalaci provádí elektroinstalatér v souladu s platnými právními dokumenty. Na základě zpracovaného projetou revizní technik vypracuje revizní zprávu. Nové elektrické zařízení je možné uvést do provozu pouze tehdy, pokud byl výchozí stav ověřen z hlediska bezpečnosti výchozí revizí. Revizní zpráva je také nutná pro udělení kolaudační rozhodnutí. Díky kvalitně zpracované projektové dokumentaci si můžete ujasnit, jak bude celková elektroinstalace vypadat, kde by bylo vhodné umístit zásuvky, kde spotřebiče, atd. Díky projektové dokumentaci budete přesně vědět, kde co má být a proto bude firma postupovat přesně dle ní a vy se nemusíte na závěr rozčilovat, že jste si práci představovali jinak, že jste chtěli mít elektroinstalace vedenou jinudy, apod. Z projektové dokumentace bude také patrné, kolik vás celková elektroinstalace bude stát, a proto si už jen vybere tu firmu, která se vaší předběžné cenové kalkulaci přiblíží nejvíc. Díky správně zpracované projektové dokumentaci na elektroinstalaci můžete předejít tomu, že se na něco zapomene, nebo se práce provede ne zrovna podle vašich představ. Tím, že si necháte vypracovat projektovou dokumentaci, splníte veškeré nutné legislativní požadavky a také vám tato dokumentace usnadní vlastní realizaci, což se může projevit i ve výrazné redukci finančních nákladů, které jsou potřebné k realizaci vašich záměrů.

Revize elektroinstalací

Revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů včetně hromosvodů patří mezi základní povinnosti majitele rodinného domu nebo jiné nemovitosti.  Tato povinnost je v právních předpisech  zakotvena již hodně dlouho. Revize elektroinstalací se provádějí ve lhůtách, které jsou stanoveny normou ČSN 33 1500 a jejich četnost se liší především podle prostředí, přičemž toto prostředí se stanoví zvláštním protokolem. Každé provedení revize elektroinstalace je zakončeno vypracováním revizní zprávy, kterou vystavuje revizní technik po provedení všech nutných měření.

Proč je důležitá revize elektroinstalace?

Zrevidovaná elektroinstalace je důležitá z toho důvodu, že škody, které jsou poruchou elektroinstalace způsobené, jsou bohužel hodně časté. A vzhledem k tomu, že ke škodám často dochází v průběhu noci, jsou to i škody nejdražší. Lhůty pro provedení revizí se různí a to od půlroční lhůty na staveništi až po lhůtu 5 let, která je typická pro většinu objektů. Revize elektroinstalací se provádí zároveň i s revizí hromosvodů, protože mývají obvykle stejné revizní lhůty.

Revize elektrických zařízení

Revizní technik elektro musí být vždy držitelem platného osvědčení pro provádění revizí elektrických zařízení v daném prostředí, oprávnění k provádění revizí elektrických zařízení dodavatelským způsobem a platného pověření ke kvalifikovanému provedení elektrorevizí u zákazníka v souladu se smlouvou, uzavřenou se zákazníkem.

Druhy revizí elektra

Revize elektroinstalace a elektrických rozvodů se dělí na revize vstupní, periodické a mimořádné. Revize je nutné provádět podle norem ČSN 33 2000-6 a revize by měla zahrnovat veškerou elektroinstalaci od měření elektrické energie až přes jistící a ochranné prvky po koncové obvody jako jsou zásuvky, osvětlení a připojení elektrospotřebiče.

Elektrorevize objektů

Elektrorevize objektů se v objektech provádí kvůli tomu, aby byla zajištěna bezpečnost a jistota v používání objektů, ale také zařízení a elektrospotřebičů a elektroinstalace. Jedná se o posouzení výchozího stavu elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, ručního elektrického nářadí, rozvaděčů a strojů. Je nutné provádět také opakovanou revizi elektroinstalace v objektech, které mají své zákonné ustanovení, bez kterých pozbývá po vypršení výchozí revize elektro její platnost. Jestliže nastane úraz elektrickým proudem u osoby, které používají elektrické zařízení nebo instalaci, je platný doklad o provedené revizi důležitý při prokazování míry zavinění provozovatele objektu.  V případě, že nebudete mít platný revizní doklad o revizi elektroinstalace, je tato skutečnost vždy pokládána za důkaz, že viníkem úrazu je provozovatel objektu, kde úraz nastal.

Zabezpečovací systémy

Zabezpečovacích systémů existuje několik druhů. K tomu, jaký konkrétní se hodí do vašeho objektu, je dobře se poradit s elektroinstalatérem, který Vám bude zabezpečovací systém montovat a který vás seznámí se všemi parametry vámi zvoleného systému. Ke správnému výběru zabezpečovacího systému je dobré znát charakteristiky jednotlivých typů. Můžete vybírat z drátových a bezdrátových alarmů, které jsou levnějším a rychlejším řešením, jak zabezpečit malý objekt, nebo např. pouze jednu místnost. Poté můžete volit z drátových zabezpečovacích systémů, které obsahují všechny parametry klasických zabezpečovacích systémů. A tyto jsou vhodné zejména v případech, kdy se dům rekonstruuje nebo staví. Bezdrátové zabezpečovací systémy jsou nejmodernější systémy s jednoduchou instalací a parametry bezpečnostních systémů. Tyto lze jednoduše kdykoliv rozšiřovat bez větších problémů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8145 (extra-sluzby.cz#104)


Přidat komentář