Účetnictví, daňová evidence - Klatovy a okolí

Rozhodli jste se nechat si vést účetnictví a daňovou evidenci externí profesionální firmou? Jistě nejste první ani poslední, neboť díky Vašemu rozhodnutí můžete čerpat z řady výhod, které Vám specialisté na účetnictví poskytnou.

Mnoho lidí si myslí, že je zbytečné přenechávat vedení účetnictví a daňovou evidenci na externí firmě, když sami nejlépe vědí, kolik, čeho a za kolik prodali, a tak podobně. Navíc, když se nejedná o nic náročného a v případě zjištění nějakých nedostatků jim vždycky někdo poradí. Ovšem, vedení účetnictví není zas tak snadné, jak se může zdát. Pokud jste po zvážení dospěli k závěru, že byste rádi využili služeb účetního specialisty, můžeme Vám jen tleskat. Jde totiž o velmi dobrou investici, kterou do svého podnikání vynaložíte. Účetní specialista se Vám postará o vše potřebné v souvislosti s Vašimi financemi, čímž předejdete jakýmkoliv nesrovnalostem a vyhnete se případným sankcím. Díky znalostem a zkušenostem účetního odborníka můžete uplatňovat různé slevy na daních, o kterých možná ani nemáte potuchy, a proto je v daňovém přiznání ani neuplatňujete, čímž můžete přicházet o nemalé peníze.

Co je to účetnictví

Každá podnikající osoba, která provozuje podnikatelskou činnost na základě živnostenského nebo jiného oprávněný, a je zapsaná v obchodním rejstříku, je povinna svoji podnikatelskou činnost náležitě a pravdivě zobrazovat. To se děje pomocí účetnictví a daňové evidence. Je to stanoveno zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb.

Kdo vede účetnictví

Ti, kdo jsou povinni vést účetnictví, jsou podle zákona označení jako účetní jednotky. A účetními jednotkami jsou právnické osoby se sídlem v České republice, fyzické osoby, které jsou podnikateli zapsaní v obchodním rejstříku, ostatní fyzické osoby, jestliže jejich obrat přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok 25 milionů Kč, ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli a zároveň účastníci sdružení bez právní subjektivity, zahraniční osoby, které podnikají v České republice, organizační složky státu a ostatní fyzické osoby, kterým to ukládá zvláštní právní předpis.

Je podmínkou, aby každé účetnictví bylo správné, srozumitelné a hlavně úplné. A právě proto se nabízí možnost využít služeb externí účetní firmy, která Vám výše požadované, a nejenom to, dokáže stoprocentně a spolehlivě nabídnout. Málokterý podnikatel, kterému se aspoň trochu v podnikání daří, má čas a chuť zabývat se účetnictvím. Základním prvkem účetnictví je účetní záznam, který může být buďto účetním dokladem, účetním zápisem nebo účetní knihou. Účetní záznam představuje i výroční zprávu, odpisový plán nebo také účetní uzávěrku. Že nevíte, o čem se tady mluví? Jsou Vám tyto pojmy cizí? Nevadí. Vždyť právě pro Vás jsou k dispozici účetní poradci, kteří mají s výše popsaným dostatek zkušeností, aby Vám zajistili co nejvíce výhod.

Od kdy je potřeba vést účetnictví

Podnikatelé, kteří jsou zapsaní v obchodním rejstříku, jsou povinni vést účetnictví již ode dne zápisu do obchodního rejstříku. Účetnictví vedou do dne výmazu z tohoto rejstříku. Fyzické osoby, které vedou dobrovolně účetnictví, jej vedou od prvního dne účetního období až po období, ve kterém se takto rozhodli. Podnikatelé, kteří jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity, jsou povinní vést účetnictví od prvního dne, které následuje po období, kdy se některý z účastníků tohoto sdružení stal účetní jednotkou. Zahraniční osoby musí vést účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku.

Vedení účetnictví

Účetnictví musí vést každá výše uvedená účetní jednotka. Účetnictví se vede od vzniku účetní jednotky až po její zánik. Podvojně se účtuje o takových skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví. Sem patří pohyb a stav majetku a jiných aktivit, závazků, dále se účtují náklady, výnosy a hospodářské výsledky. Tyto účetní případy se účtují do účetního období. Vždy se při účtování musí postupovat v souladu s účetními metodami. Je možné pověřit vedením účetnictví jinou fyzickou nebo právnickou osobu, ale je nutné myslet na to, že se tím účetní jednotka nezbaví odpovědnosti za vedení účetnictví.

Jaké jsou výhody účetního poradenství

Pokud využijete služeb externích účetních firem, odpadne Vám řada povinností, mezi které patří i znalost zákonů a legislativy, čehož je potřeba k spolehlivému vedení účetnictví. Některé zákony platí opravdu jen pár měsíců, a proto sledování aktuálních změn by Vám zabralo zbytečně moc času. Proto je jednodušší, když se vám o celé účetnictví stará někdo jiný a vše vám bezpečně pohlídá. Investice, které vložíte do účetního specialisty, se Vám blesku rychle vrátí díky dobře a kvalitně vedenému účetnictví.

Co je to daňová evidence

Pod pojmem daňová evidence se rozumí evidence majetku a závazků, ale také evidence příjmů a výdajů. Daňovou evidenci mají oprávnění vést pouze některé fyzické osoby. Na jejím základě se stanoví základ daně, který je nutný k vypočítání daně z příjmu fyzických osob. Daňová evidence nahradila původní jednoduché účetnictví. Daňovou evidenci vedou všechny fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou. Podnikatel je povinen vést údaje o příjmech a výdajích a o majetku a závazcích. Daňovou evidenci upravuje § 7b zákona o daních z příjmů.

Vedení daňové evidence

Přesto, že není daňová evidence tak složitá a nezabere tolik času jako účetnictví, je potřeba při jejím vedení znát základní pravidla, které jistě neznáte, pokud se v účetnictví neorientujete. Zákon pouze stanovuje, jaký má být obsah daňové evidence, již však nestanovuje způsob a formu jejího vedení. Proto je čistě na vás, jakým způsobem se do evidence příjmů, výdajů, majetku a závazků pustíte. K vedení daňové evidence je možné použít příslušný počítačový softwarový program, nebo také ručně vedené deníky. Dříve se vedla daňová evidence v programu zvaném Excel, ten však nahradili již nové počítačové programy, díky kterým je vedení daňové evidence jednoduché a přehledné. Nejlepší variantou je však svěřit své finanční záležitosti do rukou účetních a daňových odborníků. Právě tito odborníci mají nejnovější znalosti a informace v oblasti legislativy, sledují její změny a můžou díky svým znalostem a zkušenostem předejít chybám, kterých byste se vy mohli lehce dopustit a za které byste mohli také tvrdě zaplatit.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8172 (extra-sluzby.cz#71)


Přidat komentář