Účetnictví, daňová evidence - Kroměříž a okolí

Daně, součást každodenního života, dokáží mnoha podnikatelům znepříjemnit svou činnost. Řešení daňových problémů je proto lepší nechat na odbornících - účetních, kteří nejen zpracují potřebné účetnictví, ale poskytnou i poradenství.

Co je účetnictví

Úkolem účetnictví je zmapovat a peněžně vyjádřit veškeré informace o hospodářské činnosti účetních jednotek, kterými můžou být buď fyzické, nebo právnické osoby. Takové služby tedy nejčastěji využívají různí podnikatelé, státní podniky a družstva, obchodní společnosti apod. Samo účetnictví je uspořádané, má vedené záznamy o již zvýšených hospodářských jevech, ale i o majetku nebo závazcích účetních jednotek.

Účetnictví, daňová evidence - Kroměříž a okolí

Jste-li z Kroměříže či okolí, pak Vám můžeme dát tip na účetní firmu, která se může pochlubit dlouholetou praxí v oboru.

Firma Vám může nabídnout tyhle služby:

  • účetnictví
  • daňová evidence
  • mzdy a personalistika
  • daně
  • intrastat - dodavatelské zpracování hlášení pro Intrastat ( vstup i výstup ) v elektronické formě
  • možnost odkladu daňového přiznání do 30.6.
  • likvidace firmy
  • zajištění auditu
  • účetní, daňové a finanční poradenství

Bude záležet čistě na Vás, zda využijete jen jedné z dílčích služeb, nebo doslova zahodíte veškeré starosti spojené s účetnictvím, daněmi, mzdami za hlavu, a volný čas věnujete samotnému podnikání, ve kterém jste zase Vy profesionály.

Budete-li si chtít domluvit konzultační schůzku za účelem dohodnutí si podmínek, způsobu předávání podkladů, pak tak můžete učinit telefonicky, nebo emailem.

Důvody k vedení účetnictví

Velmi důležitým faktorem pro vedení účetnictví je pro podnikatele především informace pro jeho potřeby, má tak dokonalý přehled o ziscích, ztrátách i nákladech ve svém podnikání. Což je stejně výhodné i pro řízení podniku, kdy společnost má všechny údaje o minulých i současných transakcích. Proto je poté pro podniky jednodušší zvýšit výnosy nebo naopak snížit náklady apod. Pragmatičtějším důvodem jsou také daňové účely. Finanční úřad má totiž právo kontrolovat daně až 3 roky zpětně (u ztrátových podniků až 7 let). Pokud vzniknou jakékoli spory, účetnictví je jedním z výborných a věrohodných prostředků, jak prokázat svoji hospodářskou činnost i několik let zpět. Navíc účetnictví může poskytnout dostatek informací i lidem mimo původní firmu, externím uživatelům, kterými můžou být obchodní partneři nebo investoři.

Druhy účetnictví

Druhy jsou:

Jednoduché účetnictví

Nejčastější formou vedeného účetnictví je právě jednoduché. To má za úkol účtovat příjmy a výdaje. V jednoduchém účetnictví účtují fyzické osoby, které nejsou zapsané v obchodním rejstříku. Výdaje však prokazují pro daňové ne paušálním odpočtem, ale ve skutečné výši. Dále osoby podnikající na základě jiných právních předpisů, než je živnostenský list. Mezi ty patří například lékaři nebo burzovní makléři, právníci, advokáti apod. Navíc v jednoduchém účetnictví mohou účtovat i pronajímatelé, kteří se rozhodli pro účtování v této účetní soustavě a zároveň vykazují vlastní náklady ve skutečné výši, stejně jako již zmíněné fyzické osoby mimo obchodní rejstřík. Pokud občanská sdružení a nadační fondy nepodnikají a jejich obrat nedosáhl ročně částky 3 milionů korun, i ony mohou vést jednoduché účetnictví. Stejně tak i církve a různé náboženské společnosti, které nedostávají dotace od státu a samy nepodnikají.

Úkolem jednoduchého účetnictví je především vést průkaznou evidenci o majetku a závazcích osob a tím podávat přehled o pohledávkách a závazcích. Jednoduché účetnictví je vlastně účetnictví daňové, proto poskytuje podklady ke stanovení daňového základu. Kromě toho sestavuje také účetní uzávěrku, buď řádnou, nebo mimořádnou. Řádná je platná k poslednímu dni účetního období, zatímco mimořádná se vztahuje k různým událostem jako je skončení podnikatelské činnosti nebo skončení konkurzu. V poslední době však toto jednoduché účetnictví nahrazuje daňová evidence, která zjišťuje základ daně z podnikání a jiných výdělečných činností.

Podvojné účetnictví

Účetnictví podvojné účtuje o nákladech a výnosech. Jeho základem je podvojný zápis, kdy se každá položka zaznamená na dva účty. Podvojné účetnictví je určené především pro podnikatele, kteří jsou vedeni v obchodním rejstříku, obchodní společnosti (akciové, s ručením omezeným, komanditní a veřejně obchodní) a družstva. Stejně tak však účtují i pojišťovny nebo banky. Úkolem podvojného účetnictví je zachycení a následné vyjádření hospodářského dění v číslech. Ty se následně zpracují do formy podkladů pro různá finanční řízení. Řeší především dlouhodobý majetek, kapitálové účty, dlouhodobé závazky a to nejdůležitější bývají náklady a výnosy.

Znaky účetnictví

Účetnictví je tedy důležitou pomůckou při zaznamenávání všech hospodářských jevů, které způsobují změny ve stavu majetku. Tím může být například nákup materiálu. Všechny tyto hospodářské jevy však musí být podloženy účetním, případně daňovým dokladem. Zároveň je důležitý fakt, že vedené účetnictví v České republice musí být vedeno v českých korunách. Protože všechny hospodářské jevy musí být vyjádřeny prostřednictvím peněžních jednotek. A samozřejmostí je i pečlivost v případě účetnictví, tzn. musí být vykonáváno přesně, soustavně, úplně atd.

Daňové poradenství

Daňové poradenství může poskytovat i zkušený účetní, ve většině případů je to však přímo daňový poradce, který je zapsaný v Komoře daňových poradců ČR. Tato služba je určená různým firmám, stejně jako fyzickým osobám, které buď potřebují pouhou konzultaci v oblasti daňové problematiky, nebo potřebují zpracovat daňová přiznání. Celkově daňové poradenství zahrnuje odborné konzultace, zpracování daných daňových přiznání a dokonce i zastupování klienta před finančním úřadem. Výjimečně mohou daňoví poradci klientův problém vyřešit i prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, ale často jen po předchozí dohodě. Ceny v daňovém poradenství se liší v závislosti na počtu zpracovaných položek a složitosti řešeného problému.

Daňové přiznání

Pro mnoho fyzických osob, kterým nepomáhá daňový poradce, je důležitá informace, zda mají povinnost podat daňové přiznání či nikoli. Zisky, které jsou třeba zdanit, ročně přesáhnou 15 tisíc korun (a zároveň se nejedná o příjem od daně osvobozený nebo u něhož je daň strhávána srážkovou daní). Například dohoda o provedení práce jsou typické pro strhávání daně srážkovou daní. Daňové přiznání je také nutné podat v případě, že konkrétní fyzická osoba měla ročně souběžně více zaměstnavatelů. Anebo pokud si hodlá sama provést roční zúčtování záloh za mzdy. Předmětem daně z příjmu jsou příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (např. platy poslanců), příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (příjmy ze zemědělské výroby, ze živností apod.), příjmy z kapitálového majetku (výnosy z dražby, poskytnuté úvěry), příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Od daně je osvobozeno mnoho příjmů, které je ovšem lepší nastudovat ze zákona o daních z příjmů. Mezi tyto příjmy osvobozené od daně jsou příjmy z prodeje nemovitostí, jako jsou rodinné domy nebo byty, stejně jako příjmy z prodeje movitých věcí. Dále také příležitostné příjmy formou různých brigád, kdy celkový úhrn částky nepřesáhne 20 tisíc korun. Daň se nevztahuje ani na náhrady škod, výhry v loteriích a ani na úroky z vkladů ze stavebního spoření. Nezahrnuje dokonce ani příjmy z prodeje cenných papírů. Je však nutné, aby doba mezi nabytím a prodejem nepřesáhla dobu 6 měsíců. Možnosti podání daňového přiznání jsou 3, a to osobně, elektronicky a poštou. Nejjednodušší formou je samozřejmě daňovou problematiku nechat na účetních a daňových poradcích.

Účetní období

Účetnictví má dvě hlavní účtovací období. Prvním je klasický kalendářní rok, tzn. od 1. 1. do 31. 12. Druhým je hospodářský rok. V tom případě se jedná o 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8171 (extra-sluzby.cz#64)


Přidat komentář