Účetnictví, daňová evidence - Praha Libeň a okolí

Externí vedení účetnictví s sebou nese nespočet výhod, mezi které patří i šetření času a finančních prostředků. Jestliže chcete mít klidné spaní bez myšlenek na vaše účetnictví a věci s ním spojené, oslovte profesionální firmu.

Jaké jsou přednosti externího vedení účetnictví?

Existuje velký počet předností, kvůli kterým se vyplatí předat vedení účetnictví externí firmě. Jestliže nejste v účetnictví zběhlí a nemáte finance na to zaměstnávat natrvalo účetní, sáhněte po externí účetní firmě, která vám ušetří spoustu času. Díky této správné volbě se vyhnete nepříjemnému obcházení jednotlivých úřadů a jednání s úředníky, protože profesionální externí účetní firma vše vyřídí za vás. Externí účetní firmě budete platit pouze za práci, kterou skutečně odvede, a díky tomu ušetříte mzdové a vedlejší mzdové náklady, které byste jinak museli vynaložit na zaměstnance účetního oddělení. Nebudete již muset sledovat změny v daňových zákonech a zajišťovat školení pro zaměstnance účetního oddělení.

Díky tomu, že přenecháte své účetnictví účetní firmě, nemusíte mít k dispozici účetní software ani hardware, nemusíte se zajímat o jeho aktualizace a ušetříte tím administrativní náklady elektronického zpracování dat. Dále ušetříte na tom, že nemusíte zařizovat kancelář pro účetní, protože externí účetní firma si u vás vaše veškeré doklady vyzvedne a zpracovává je u sebe v kanceláři. Výhod existuje daleko víc, než jsme uvedli výš. Hlavně se díky kvalitně zpracovanému účetnictví budete moci soustředit čistě na vaši podnikatelskou činnost.

Daňové poradenství

Také vás rok co rok čeká podání daňového přiznání a vy už teď toho máte plnou hlavu, abyste na nic nezapomněli, abyste přiznali všechno správně a hlavně, abyste jej stihli včas podat? Pokud vás tato nepříjemná povinnost tíží, přenechejte ji na externí účetní, která vám kompletně daňové přiznání zpracuje a odevzdá.

Daňový poradce

Daňové poradenství je velmi specifická činnost a je velmi zajímavá. Každý, kdo dělá daňového poradce, musí být členem Komory daňových poradců České republiky a měl by vám pomoci vyřešit jakýkoliv problém týkající se daní. Dobrý daňový poradce zná účetnictví, orientuje se v daňových zákonech, v daňovém právu, ale také v obchodím a trestním právu – tedy v jejich oblastech, které s daněmi souvisí. Hodinová sazba daňového poradce se velmi různí. Ovšem zpravidla si nikdy neřekne tolik peněz za služby, kolik by si skutečně zasloužil. ** **

Daňové poradenství je práce složitá, a poradce jí musí věnovat skutečně moc času a pozornosti, protože jedině tak vám ušetří spoustu peněz. Dobrý daňový poradce má totiž znalosti v oblasti možnosti slev, úlev, odpočtů, ale také odčitatelných položek, atd. Proto mu důvěřujte a svěřte mu do rukou své dokumenty.  Daňový poradce dokáže vyřešit i chyby, které byly napáchané v minulosti. Nezabývá se čistě jen aktuálními problémy. Dokonce je možné využít i opravných prostředků, které vám osvětlí právě daňový poradce. Daňové poradenství představuje ve většině případů dlouhodobou službu. K tomu, aby bylo daňově poradenství opravdu kvalitní, potřebuje poradce dostatečné množství informací nejen o firmě, ale také o osobě, a proto často dochází automaticky i k jiné formě spolupráce např. v podobě kontroly účetnictví, konzultací, apod.

Účetnictví vs. daňová evidence

Pro toho, kdo se v účetnictví neorientuje, jde o složitou záležitost. Jestliže jste např. studovali ekonomickou školu, jistě účetnictví zvládnete. Ale co dělat, pokud jste jako podnikatel hozen do vody a musíte se naučit plavat? Jak potom takové vedení účetnictví může vypadat? To pak není divu, že se obáváte každého podání daňového přiznání. Máte však možnost oslovit externí účetní firmu, která vás vašich problémů a nočních můr jednoduše zbaví.

Pod pojmem účetnictví se rozumí účtování, které se provádí podvojným zápisem, kdy se zapisují takové skutečnosti, které se týkají stavu a pohybu majetku a závazků, ale také nákladů a výnosů a výsledků hospodaření. Díky správně vedenému účetnictví se každý podnikatel dozví pravdivé a věrné informace o jeho stavech a pohybech. Účetnictví slouží mimo podkladu pro vyhotovení daňového přiznání také jako podklad pro rozhodování. Banky např. na základě daňových přiznání rozhodují o tom, zda poskytnou nebo neposkytnou úvěr. Investoři zase zjišťují, jestli pro ně má význam investovat nebo se raději investice zdržet, atd. Účetnictví jsou povinný vést všechny subjekty uvedené v zákoně č. 563/1991, o účetnictví. Konkrétně jsou vyjmenované v § 1 tohoto zákona. Říká se jim účetní jednotky.

Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou všechny účetní jednotky povinny vést účetnictví v plném rozsahu. Některé subjekty však podléhají výjimkám a to takovým, že jim zákon umožňuje vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, tedy daňovou evidenci. Mezi takové subjekty se řadí mimo jiné občanská sdružení s právní subjektivitou, příspěvkové organizace, nadační fondy, atd.

Jakým způsobem vést účetnictví?

Účetnictví musí vést účetní jednotka od svého vzniku až do svého zániku, případně ode dne, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku, až po její výmaz z obchodního rejstříku. Podvojně se účtuje o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví. Tomu se říká účetní případy. Účetní případy se účtují v rámci účetního období. Vedením účetnictví je možné pověřit fyzickou nebo právnickou osobu. K vedení účetnictví je možné použít technických prostředků a programového vybavení. Pokud vám povede účetnictví externí účetní firma, jistě bude účetním programem vybavena a vy se tedy nemusíte starat o jeho obstarání. Navíc se nejedná o levnou záležitost. Účetnictví se vede v českém jazyce a v české měně. ** **

Účetnictví je možné vést také ručně nebo v programu jako je např. Excel, ale je to velmi složité a také nepřehledné. Takto vedené účetnictví zabere podstatně více času a také může být zdrojem chyb v daňovém přiznání. To už je jen krůček od toho, abyste dostali vysoké pokuty. Proto pokud můžete, přenechejte účetní práci profesionální firmě, která zajistí, abyste měli vše v naprostém pořádku a ušetřili tak své peníze.

Účetnictví

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8199 (extra-sluzby.cz#185)


Přidat komentář