Účetnictví, daňová evidence - Trutnov a okolí

Jste majitelem firmy a tápete v otázkách účetnictví nebo daňové evidence? Tak se přestaňte těmito záležitostmi zabývat, věnujte se plně chodu svého podniku a veškeré účetnictví přenechejte externí účetní firmě.

Externí zpracování účetnictví - výhody

Máte-li tendence obrátit se na externí účetní firmu a využít jejich služeb v rámci vedení účetnictví nebo daňové evidence, jen směle do toho. Externí vedení účetnictví je podstatně výhodnější než účetnictví v rámci firmy, je jistější, levnější a hlavně je kvalitněji zpracované, než vedení účetnictví vašimi zaměstnanci. V případě, že zaplatíte zaměstnané účetní hrubou mzdu ve stejné výši jako byste zaplatili externí firmě, cena za externí firmu vás přijde o 35% levněji na odvodech za sociální a zdravotní pojištění a na zákonném úrazovém pojištění zaměstnanců. U externí firmy nemusíte řešit žádné problémy s problematickým a nepříjemným ukončením pracovního poměru zaměstnance. U externí firmy si můžete být jisti, že zajistí v předem stanoveném a smluveném termínu všechny požadované výstupy, kterými jsou daňová přiznání, výkazy, apod., což zaměstnanec v případě, že onemocní, způsobí si úraz nebo ošetřuje nemocné dítě či jiného člena rodiny, zajistit nemůže.

Externí firma na zpracování účetnictví - další výhody

Externí firma, pokud je kvalitní a opravdu profesionální, vždy počítá se zastoupením svých zaměstnanců v případě, že by některý z nich nemohl dostát smluveného termínu. U externí firmy vám také odpadá povinnosti platit za školení svého účetního. Externí účetní jsou pravidelně proškolováni a sledují veškeré legislativní změny a aktuální informace o daňových novelách, o kterých také průběžně informují své klienty. Jestliže využijete služeb externí účetní firmy, nemusíte zabezpečovat počítačové účetní programy ani se starat o jejich obnovu. Své účetní programy má každá externí firma. Externí účetní firmy také ve většině případů garantují svou práci pojištěním. A v neposlední řadě vám může externí firma poskytnout ekonomické a daňové poradenství, nebo provést dohled daňového poradce. Vždy vás upozorní na daňové termíny a na splatnosti vašich daní a daňových záloh.

Počítačové účetní programy

Programy, které podporují finanční řízení firmy, se považují za nejstarší aplikace, které byly vůbec na počítačích vytvořeny. Tyto programy však za dlouhá léta prošly významným vývojem. Jádro většiny počítačových programů je tvořeno účetnictvím, ale přesto se jedná o velmi malou část rozsáhlého celku. Některé systémy, než jsou klasické účetní programy, umí podstatně více. Dokážou zachytit i celý obchodní případ a to od samotné objednávky až po fakturu. Lepší verze takto výkonných programů dokážou např. i plánování výroby. Pro naprostou většinu podnikatelů je účetnictví hodně složité, a tak se ani vůbec nezajímají o tom, že by mohli účelně účetní program využít ke svému prospěchu. Tím zbytečně přicházejí o zvýšení své produktivity, kterou by měli zdarma, neboť si účetní program koupili. Je zbytečné a také zcela nepřehledné mít veškeré nabídky vytvořené v Excelu, neboť všechny databáze produktů můžou mít uložené v účetní programu. V účetním programu se dají zpracovávat obchodní případy a to od nabídky až po závěrečnou fakturu, dá se v programu zpracovávat pokladna, elektronické bankovnictví, sklady nebo ceníky a katalogy výrobků.

Jak na dobrou spolupráci s externí účetní firmou?

Hned na začátku spolupráce s externí účetní firmou je dobré si ujasnit, kdo bude mít data důležité pro účetnictví v účetním programu. Je totiž zcela nesmyslné, abyste v jednom systému pořizovali doklady, a potom je z programu tiskly a dávali účetní firmy, aby je zanesla do svého jiného programu. Takovým počinem by se totiž mnoho dat mohlo ztratit a celý proces by se tím prodloužil. Proto se dohodněte na tom, že budete pracovat v jednom programu, snažte se co nejvíce využít všechny možnosti programu, od automatických činností, až přes elektronické fakturace nebo naplněné číselníky. Vy se především věnujte co nejefektivněji svému podnikání a starosti kolem účetnictví přenechejte účetní firmě. Neplaťte již zbytečné pokuty, penále a vysoké daně, ale využijte zkušeností účetní firmy.

Kdo je povinen vést účetnictví?

Ze zákona o účetnictví jsou povinné vést účetnictví právnické osoby. Stejnou povinnost mají i fyzické osoby, které jsou zaspané v obchodním rejstříku jako podnikatelé. Předmětem účetnictví je podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Účtuje se podvojně. Jednoduché účetnictví bylo již před několika lety nahrazeno daňovou evidencí. Tato evidence je upravena zákonem o daních z příjmu. Hlavním účetním principem je princip podvojnosti. Což znamená, že každá účetní operace vždy vyvolává změnu na minimálně dvou účtech. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím spočívá v tom, že se účetnictví účtuje o nákladech a výnosech. Přitom se nehledí na zaplacení nebo přijetí finanční částky. V daňové evidenci dochází pouze k účtování příjmů a výdajů a nepracuje se zde s výnosy ani s náklady. Účetním obdobím se rozumí nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. Toto období se shoduje s kalendářním rokem, nebo jde o tzv. hospodářský rok a tento rok začíná prvním dnem jiného měsíce, než je měsíc leden.

Vedení účetnictví je náročnější a to z finančního hlediska. Pro mnoho podnikatelů je vedení účetnictví nad jejich síly a proto pokud se na ně ze zákona nevztahuje povinnost vést účetnictví, bude pro ně lepší, pokud budou prokazovat pouze příjmy a výdaje a povedou tak daňovou evidenci.Vedení účetnictví se však v žádném případě nevyhnou osoby, které jsou uveden y v zákoně o účetnictví a to v § 1 odst. 2.

Vedení daňové evidence

Jestliže jste osoba samostatně výdělečně činná a vaše příjmy jsou nižší než 25 miliónů korun, a nejste ani členem sdružení, ve kterém je minimálně jeden člen povinný vést účetnictví a nejste zapsaní v obchodním rejstříku, potom je pro vás výhodnější vedení daňové evidence. Tato forma vedení je výrazně levnější a pracuje se skutečnými příjmy a výdaji.

**
**

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8198 (extra-sluzby.cz#177)


Přidat komentář