Účetnictví, daňová evidence - Uherské Hradiště

Jestliže vás nebaví účetnictví, nemáte na jeho vedení čas, chuť, náladu nebo buňky, ale přesto jej potřebujete k zajištění chodu podnikání, využijte služeb externí účetní firmy a můžete se plně věnovat jen své podnikové činnosti.

Účetnictví, daňová evidence - Uherské Hradiště

Pokud hledáte firmu nabízející komplexní účetní služeb, v Uherském Hradišti a okolí působí několik účetních firem, které nabízí služby v oblasti kompletního vedení účetnictví, mzdové a daňové agendy, ekonomického poradenství a vzájemné propojení těchto činností. Nabízí každému klientovi individuální přístup, flexibilitu a profesionalitu. Hlavním cílem těchto účetních firem je poskytnout ucelené služby v oblasti účetnictví a ekonomického poradenství, aby se klienti mohli plně věnovat čistě svému podnikání. Nabízí v rámci komplexního vedení účetnictví vedení hlavní knihy, vyhotovení účetních výkazů, zpracování účetních závěrek, zpracování daňových přiznání, zastupování před úřady, dále se na ni můžete obrátit s žádostí o kompletní vedení daňové evidence, zpracování dokladů do peněžního deníku, evidenci majetku, vedení evidence závazků a pohledávek a mnoho dalšího.

Externí vedení účetnictví

Externí vedení účetnictví neboli outsourcing, je možné definovat jako účetní činnost, kterou místo toho, aby firma zabezpečovala z vlastních zdrojů, koupí od jiné firmy jako službu. Důvodů, proč zvolit zrovna plnění účetních služeb touto cestou, je poměrně hodně. Díky externímu vedení účetnictví můžete snížit náklady a zlepšit hospodářský výsledek. Přesto však toto hledisko není jediným cílem.

V současné době se externí účetnictví využívá stále častěji, neboť je podstatně výhodnější, levnější a kvalitněji zpracované než v případě, kdy vede účetnictví zaměstnanec. Hlavní výhodou je, že za externí účetní firmu nemusíte odvádět sociální a zdravotní pojištění. A to přitom činí až 35% hrubé mzdy zaměstnance. Při externím vedení účetnictví ušetříte i na programovém vybavení nebo proškolování zaměstnanců o všech účetních změnách v zákoně, a že jich je. Více se však o výhodách externího účetnictví dozvíte o pár odstavců níže.

Hlavní cíle externího vedení účetnictví

K hlavním cílům se jistě na první místo řadí kvalita provedené práce. Firma, jejíchž služeb pro vedení účetnictví a dalších účetních služeb využijete, by měla tyto služby provést na špičkové úrovni. Z organického hlediska představuje externí vedení účetnictví zjednodušení manažerské práce a zmenšení organizační struktury.

Výhody externího vedení účetnictví

Tím, že doplňkové podnikové činnosti, kterými vedení účetnictví bezesporu je, odsunete ven z podniku a přenecháte je externí účetnictví firmě, nemusíte se již nikterak věnovat problémům spojených s účetnictvím, které by vám jinak zabraly hodně času a hlavně pozornosti a starostí – to vše na úkor vaší hlavní činnosti. Externí vedení účetnictví vám vyřeší starosti, které jsou spojené s chodem účetnictví ve firmě. Tyto starosti a strávený čas jsou spojeny např. náborem účetní, udržení kvalitní účetní jednotky a v případě, že vám účetní odejde, hledání účetní nové. Díky externí účetní firmě vám odpadnou náklady na proškolování účetních, navíc jedna účetní, kterou byste ve svém podniku platily, není schopna být nositelem veškerých účetních vědomostí, znalostí a nápadů, kdežto tyto všechny požadavky dokáže zajistit externí účetní firma, jejíž účetní jsou znalí veškeré problematiky spojené s vedením účetnictví.

Další výhodou při využití externí účetní firmy je ta, že vám odpadá starost a nutnost výběru a koupě specializovaného účetního programu nutného k vedení účetnictví, mezd, apod., neboť kvalitní a profesionální firmy poskytující účetní služby jsou takovými programy vybaveny a navíc vám, jako klientovi, může být dokonce umožněno sledovat veškeré pohyby za pomocí vzdáleného připojení do informačního systému, který bývá při vedení účetnictví používán. Samozřejmě vše závisí na externí účetní firmě a na informačním systému a programu, který pro vedení účetnictví používá. K výhodě patří bezesporu i to, že nemusíte zajišťovat a vybavovat kancelář pro účetní, neboť po domluvě s účetní firmou si tato veškeré dokumenty a doklady odveze do svého střediska, a po komplexním zpracování vám je opět neporušené odevzdá zpátky. Odpadnou vám také náklady za vyplácení mezd účetním, za placení sociálního a zdravotního pojištění za účetní a další výlohy spojené s vedením interního účetnictvíÚčetnictví je zpracováno v předem dohodnutých intervalech a důležité informace, které byly zjištěny z účetních dat, jsou majiteli firmy k dispozici s dostatečným předstihem pro jeho důležitá rozhodnutí. Za případné chyby v účetnictví plně odpovídá externí účetní firma.

Daňová evidence

Daňovou evidenci upravuje zákon o daních z příjmů a tuto vedou fyzické osoby, které sice dosahují příjmů z podnikatelské činnosti nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti, ale nejsou účetními jednotkami. Daňová evidence byla dříve označována jako jednoduché účetnictví, a dnešní účetnictví bylo tenkrát účetnictví podvojné. Daňová evidence se vede z toho důvodu, aby byla zjištěna správná výše základu daně z příjmů. Základ daně je v daňové evidenci určen jako rozdíl mezi příjmy a výdaji.  Účetnictví oproti daňové evidenci poskytuje mnohem širší a komplexnější rozsah a pohled na firemní hospodaření. Základ daně je v účetnictví zjišťován jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Příjmy představují přijaté peníze v pokladně nebo peníze na uložené na bankovním účtu a u těchto je rozhodující okamžik zaplacení. Výdaje znamenají úbytek peněz v pokladně nebo na bankovním účtu a pro výdaje je rozhodující okamžik zaplacení. Výnosy se rozumí výkony, které jsou vyjádřené v korunách a není pro ně rozhodující okamžik zaplacení, ale okamžik, ve kterém byl výkon proveden. Náklady můžeme označovat spotřebu hospodářských prostředků, cizích výkonů nebo práce pracovníků podniku. Stejně jako u výnosů je zde rozhodující okamžik provedení výkonu, nikoliv zaplacení.

Daňové poradenství

Jedná se o činnost, která je velmi specifická a zajímavá. Každý, kdo je daňovým poradcem, musí být členem Komory daňových poradců ČR a měl by svému klientovi pomáhat s řešením daňové problematiky, která není pro ty, kteří se o daně příliš nezajímají. Daňový poradce musí mít dobrou znalost účetnictví, daňového práva, daňových zákonů, ale také práva obchodního a trestního. Daňový poradce vám dokáže ušetřit spoustu peněz, neboť pokud je dobrý, orientuje se v možnostech úlev, odpočtů, slev, odčitatelných položkách, atd. Proto pokud máte tu možnost, neváhejte a svěřte do jeho rukou své dokumenty. Daňový poradce vám dokáže vyřešit i problémy z minulosti a bude se snažit udělat všechno pro váš prospěch.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8189 (extra-sluzby.cz#138)


Přidat komentář