Účetnictví, daňová evidence - Vsetín a okolí

Hledáte pomoc v oblasti účetnictví či daňové evidence, ale nemáte zájem zaměstnat účetní napořád, neboť byste jejích služeb nevyužili? Můžete si zvolit externí účetní firmu, která Vám zajistí vše, co v dané oblasti potřebujete.

Také patříte k těm, kterých se týká nutnost vést účetnictví nebo daňovou evidenci? Jestliže nemáte na vedení účetnictví čas nebo buňky, obraťte se na odborníky, kteří se v oblasti účetnictví a daňové evidence pohybují a kteří se Vám o veškeré finanční záležitosti spolehlivě postarají.  Pokud s oslovením externí účetní firmy otálíte, jste sami proti sobě, neboť čím dříve se vaše účetnictví dostane do rukou specialistovi, tím dříve se předejde možným problémům spojených s nemalými pokutami, apod. Navíc využití externí účetní firmy není žádnou novinkou, natož zvláštností. Těchto služeb využívá stále více a více firem, které díky takovému počinu mají čistou hlavu a klid, co se vedení účetnictví a daňové evidence týče.

Účetnictví

Jaké jsou výhody účetního poradenství

Možná se stále rozhodujete, zda oslovit externího účetního, který by vám s účetnictvím pomohl. My vám v rozhodování trochu pomůžeme. Pokud začnete využívat služeb účetního odborníka, odpadne vám řada starostí, které souvisejí s vedením účetnictvím. Vždyť jen počet informací v rámci legislativních změn je nehorázný. Kdo se v tom má orientovat? Navíc pokud nejste v ekonomice zrovna zběhlí, je pro vás asi dosti těžké sledovat a orientovat se ve všech zákonech, změnách, atd. Účetní specialista se v ekonomické oblasti pohybuje dnes a denně a jeho pracovní náplní je sledovat veškerá ustanovení týkající se účetnictví. Navíc absolvuje počet školení, kde se stále seznamován s novými informacemi a právě proto je pro vás velkým přínosem, když veškeré vaše finanční záležitosti hodíte na bedra účetnímu a vy se již nemusíte o nic starat a zatěžovat si účetnictvím hlavu. Účetní vám pohlídá účetnictví, spolehlivě a hlavně správně vám ho povede.

Co je to mzdové poradenství

Mzdové poradenství se týká především těch, kteří vyplácejí mzdy. V rámci mzdového poradenství je např. určit optimální mzdu, která by vyhovovala zaměstnancům a také pohlídat řádné vyplácení těchto mezd. K tomuto je potřeba vést mzdové nebo evidenční listy. Účetní odborník vám může nabídnout širokou škálu možností, které vám vytvoří na míru přesně podle toho, co potřebujete. Díky účetnímu vám odpadne spousta starostí a vy se můžete věnovat naplno svým vlastním aktivitám, které jsou podstatně příjemnější než vedení účetnictví.

Daňová evidence

Daňová evidence nahradila dřívější jednoduché účetnictví. Prostřednictvím daňové evidence je potřeba zajistit základ daně z příjmů, které jsou z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti. Daňová evidence představuje evidenci majetku a závazků, ale také příjmů a výdajů.  Tuto mohou vést jen některé fyzické osoby. Daňová evidence je tu od toho, aby byl stanoven základ daně, který je potřebný k výpočtu daně z příjmů fyzických osob. Podnikatel je povinen vést údaje, které se týkají příjmů a výdajů, majetku a závazků.

Je pravdou, že daňová evidence není rozhodně tak složitá jako vedení účetnictví. To však nemění nic na tom, že podnikatel musí při jejím vedení znát určitá základní pravidla. Každý podnikatel se rozhodne sám, jak bude příjmy, výdaje, závazky a majetek evidovat. Nabízí se několik možností. Buď může využít speciální počítačový program, nebo evidenci povede ručně na papíře nebo např. v Excelu. Samozřejmě pokud bude mít k dispozici účetního specialistu, jsou pro něj tyto varianty nepodstatné, stejně jako celá správa vedení daňové evidence, protože tyto záležitosti si již bude řešit účetní odborník sám.

Příjmy v daňové evidenci

Daňová evidence slouží k tomu, aby byl spolehlivě zjištěn základ daně. K domu, aby bylo možné takový základ zjistit, je potřeba příjmy a výdaje vhodně členit. Příjmy a výdaje se vždy člení podle druhu. Je velmi podstatné určit, jestli jde o příjmy a s nimi spojenými výdaji daňově účinné nebo neúčinné. Příjmy, které jsou daňově účinné, jsou např. tržby z prodeje výrobků, zboží nebo služeb, příjmy, které jsou označené jako daňově neúčinné, jsou vklady podnikatele, přijaté půjčky a úvěry. Mezi výdaje daňově uznávané patří nákupy zásob a vedlejší výdaje jako je doprava, energie, voda, plyn, telefonní poplatky, výplaty mezd, nájemné, a další. Mezi výdaje daňově neuznávané patří mimo jiné i splátky úvěru, nákup dlouhodobého majetku, doprava, instalace, atd.

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

Účetní jednotky mají povinnost vést účetnictví v plném rozsahu. Některé z nich však mají právo vést účetnictvím v rozsahu podstatně zjednodušeném a mezi ně patří: občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, honební společenstva, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek, dále se patří bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem a družstva, která jsou založena výhradně za účelem uspokojení potřeb svých členů, nebo k těmto účetním jednotkám můžou patřit územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel, ostatní účetní jednotky, o nichž to stanoví zvláštní zákon a organizační složky státu.

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést také podnikatelé, kterými jsou fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku, fyzické osoby - podnikatelé, jejichž obrat přesáhl za bezprostředně předcházející, kalendářní rok 25 mil Kč, ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě svého rozhodnutí, podnikatelé a zároveň účastníci sdružení bez právní subjektivity, přičemž alespoň 1 účastník tohoto sdružení vede účetnictví a ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní právní předpis.

Účetní jednotky, které se rozhodli vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, tvoří opravné položky a rezervy, neoceňují majetek a závazky skutečnou hodnotou a v neposlední řadě sestavují účetní závěrku ve zjednodušeném rozsahu. Každá účetní jednotka je povinna se řídit při vedení účetnictvím zákonem o účetnictví, ale také vyhláškou, kterou je stanovena podoba účetní osnovy. Účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin. Jak se dle těchto tříd a skupin sestavuje vlastní účtový rozvrh, vám jistě osvětlí účetní specialista, který má v této problematice dostatečné zkušenosti, a na kterého se můžete v případě jakýchkoliv nejasností, co se ekonomiky týče, obrátit.

Účetnictví

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8181 (extra-sluzby.cz#99)


Přidat komentář