Projektová dokumentace - Sokolov

Projektová dokumentace je základní osnova pro stavbu vašeho domu. Bez ní to zkrátka nejde. Proč je zapotřebí, kde ji objednat, v jaké části úvahy o stavbě a co musí obsahovat?

Chcete stavět dům?

Pak je třeba začít uvažovat o tom** jaký a kde**. Nejlépe je nejdříve si ujasnit vaše představy a to zda chcete bydlet ve městě nebo na venkově. Pak je nutné vyhledat** stavební místo**, kde chcete nejen stavět, ale i žít do konce svého života. Nyní je dobré navštívit architekta a zadat projekt domu nebo koupit již hotový typový projekt domu. A od projektu je již jen krůček k projektové dokumentaci, kterou vám vypracuje projektant.

Projekční kancelář

Pokud si necháte vypracovat vlastní projekt a následně také projektovou dokumentaci, musíte počítat s tím, že vypracování kvalitní projektové dokumentace nějaký čas potrvá. Proto se doporučuje začít s vyřizování projektu a stavebního povolení na podzim. Přes zimu máte dostatek času na vyřízení veškerých podkladů a povolení a na jaře můžete v klidu začít stavět. Nicméně oslovit** projekční kancelář** se většinou vyplatí nejen kvůli vypracování projektu nebo jeho úpravě, ale také proto, že projekční kancelář za vás může vyřídit i potřebná povolení, která se od projektové dokumentace odvíjí. Tím základním je** stavební povolení.**

K čemu je dobrá projektová dokumentace?

Někdo si řekne, že když už má projekt, nepotřebuje projektovou dokumentaci. Ale** projekt** domu je jen o tom, jak bude dům vypadat a jak bude dispozičně členěn. Projektová dokumentace říká, jak bude dům zasazen do okolí, jak a z jakých materiálů bude postaven. A právě proto je nejdůležitějším dokladem pro získání stavebního povolení.

Co musí obsahovat projektová dokumentace?

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby a její povolení má stanovené dokumenty, které musí být její součástí. Patří sem průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace stavby, zásady organizace výstavby a dokumentace objektů. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a účelu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Průvodní zpráva

Bývá označena ve Stavebním zákoně písmenem A. Zahrnuje identifikaci stavby a stavitele, případně také investora, identifikaci architekta a projektanta, základní charakteristiku stavby a její účel. Údaje zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích, údaje o provedených průzkumech a napojení na sinice a technické sítě. Kromě toho musí obsahovat úřední náležitosti jako je vazba na území, předpokládané lhůty výstavby a odhad stavby, rozčlenění jednotlivých ploch budovy.

Souhrnná technická zpráva

Označuje se písmenem** B** a zahrnuje vše kolem stavebního řešení stavby i pozemků, geografického vytyčení, průzkumů, bezpečnosti, průběhu a ochraně stavby.

Situace stavby

Značena písmenem C, zahrnuje situaci širších vztahů stavby a jejího okolí zakreslenou do mapového podkladu, zastavovací plán, hranice pozemků a parcelní čísla.

Dokladová část

Značí se písmenem D a obsahuje především průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií a pak všechny zápisy z jednání kolem projektové dokumentace.

Zásady organizace výstavby

Je značena písmenem E. Sem patří technická zpráva, informace o úpravách z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, uspořádání a bezpečnost staveniště, zařízení staveniště, předpokládané lhůty výstavby a přehled dílčích termínů.

Dokumentace stavby

Nebo také objektů je značena písmenem F a zahrnuje technickou zprávu a výkresovou část od architektonického a stavebně technického řešení, stavebně konstrukční části, požárně bezpečnostního řešení a techniku prostředí stavby, která se dodává samostatně pro jednotlivá zařízení.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8217 (extra-sluzby.cz#49)


Přidat komentář