Projekty rodinných domů - České Budějovice a okolí

Rozhodnout se pro stavbu rodinného domu patří v životě k velmi důležitým okamžikům. Jelikož se již od počátku jedná o hodně náročnou a komplikovanou činnost, není od věci část starostí přenechat profesionálům, mezi které patří i dobrý projektant.

Projekty rodinných domů

Před tím, než začne samotná realizace stavby rodinného domu, je nutné vypracovat pro budoucí dům projektovou dokumentaci.  S vypracováním projektové dokumentace Vám pomůže odborná firma, které můžete sdělit Vaši představu o budoucím domě nebo můžete nechat vše na ni a pak jen doladit detaily. Projektant či projekční kancelář je schopna za Vás navrhnout nejen samotný dům, dále za Vás vyřídí potřebná povolení, zajistí stavební firmu, může dohlížet na stavbě jako odborný dozor, apod. Při plánování stavby domu je možné si nechat vytvořit individuální projekt nebo si u projektové kanceláře vybrat již předem vytvořené typové stavby a jejich projekty z jejich katalogu, samozřejmě záleží i na finančních možnostech investora. Dnes si můžete vybrat, zda budete chtít zděný dům, dřevostavbu, nízkoenergetický dům, zda zvolíte klasické či moderní materiály, apod. Se všemi těmito otázkami Vám rád poradí projektant, který také vše zapracuje do projektové dokumentace. V projektu bude znázorněna budoucí podoba stavby, jak z venku, tak i zevnitř, jeho zařízení, rozložení inženýrských sítí, materiál, statické náležitosti, apod. Projektová dokumentace musí obsahovat také veškeré podmínky, vyjádření, které byla dána územním rozhodnutím, podmínky správců sítí, a mnoho dalšího, tak aby mohlo být vydáno stavební povolení. Aby bylo vše dle Vašich představ a požadavků, je nutná těsná spolupráce s projektantem.

Projekty rodinných domů

Výběr dobrého projektanta, na kterého se můžete stoprocentně spolehnout, je velice důležitý. Jedině s opravdovým profesionálem si můžete být jisti, že budoucí rodinný dům bude odpovídat Vašim představám. Mezi takové profesionály, kteří se projekční činností zabývají, patří i firma paní Heleny Matějčkové. Tato firma se zabývá nejen samotnými projekty rodinných domů, ale i architektonickou a inženýrskou činností, která se zaměřuje na pozemní stavby. Jestliže jste se rozhodli pro stavbu rodinného domu v Českých Budějovicích nebo v okolí, můžete se bez obav obrátit právě na tuhle projekční firmu, se kterou budete zaručeně spokojeni. Firmu Heleny Matějčkové naleznete na adrese: Čechova 395/59, 370 01, České Budějovice 6. S paní Matějčkovou se můžete spojit také prostřednictvím e-mailu: info@hemaprojekt.cz nebo telefonicky na čísle: 724 054 709.

Architektonická činnost

Pod pojmem architektonické služby si lze představit všechny služby od projektování uspořádání budovy, její dispozice, vzhled, umístění v prostoru až po jeho schválení patřičnými úřady. Architektonické služby zajišťují projektové uspořádání budovy, její zasazení do okolního prostředí z hlediska urbanistických požadavků. Patří mezi ně i návrh interiéru ať již dle požadavků zákazníka nebo tzv. na klíč. Navrhuje kompletní řešení interiérů, kde bude ložnice, kuchyň, koupelna, pokoje s detailním rozkreslením či s počítačovou vizualizací. Architektonické služby by měli být prováděny v souladu s přáním investora, s jeho finančním rozpočtem, jeho požadavky, představy, apod. Mezi architektonické činnosti patří samozřejmě i vytvoření exteriéru budovy, velikost a tvar oken, barva střechy, fasády, umístění dveří, použití materiálů, apod. Architektonická činnost jde ruku v ruce s projekční činností.

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost každému budoucímu majiteli rodinného domu ušetří část zdlouhavé a složité jednání s úřady, zvláště pokud jste zaneprázdněni. Pokud uzavřete plnou moc s firmou, která se touto činností zabývá, zastupuje Vás pak při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky stavebního řízení. Samozřejmě je možné si všechny potřebná povolení, apod. tzv. vyběhat sám, ale inženýrská činnost Vám ušetří spousty času. Projektant je schopen vyřídit přímo na místě při jednáních se zástupci úřadů jejich možné připomínky, se kterými byste si samy nevěděli rady. Inženýrskou činnost je možné rozdělit do určitých fází dle druhu výstavby. Může se jednat o předprojektovou inženýrskou činnost, činnost pro zajištění územního rozhodnutí, činnost pro zajištění stavebního povolení a činnost pro zajištění kolaudace stavby. V předprojektové inženýrské činnosti je třeba získat předběžné souhlasy a vyjádření daných orgánů státní správy a dalších účastníků následujícího správního řízení. Zjistí se veškeré podmínky, které podmiňují projekt a samotnou budoucí výstavbu rodinného domu. Všechny tyto podmínky se následně zapracují do projektu.

Další etapa inženýrské činnosti je činnost, pro zajištění stavebního povolení. Veškeré podmínky dané územním rozhodnutím, vyjádření správců sítí, apod. musí být zapracovány do projektové dokumentace, která je potřeba pro stavební povolení. V poslední fázi inženýrské činnosti je zajištění kolaudace stavby a případných povolení provozu. Zde se shromažďují potřebné doklady, které jsou nutné ke kolaudačnímu řízení stavby. Může se jednat o geometrické zaměření skutečného provedení stavby, různé revizní zprávy, ať již elektro, topení, tlakové zkoušky instalací, certifikáty použitých materiálů a mnoho, mnoho dalších podkladů, které jsou nutné k získání kolaudačního protokolu s vyznačením právní moci. Mezi inženýrskou činnost lze také mimo zajištění všech potřebných povolení zahrnout i výběr dodavatele stavby. Pokud přistoupíte k tomu, aby projekční firma za Vás provedla inženýrskou činnost, ušetříte si nejen čas a nervy při jednáních s úřady, ale vyhnete se i možným pokutám a sankcím. V některých případech je pro laika velice těžké komunikovat s úřady, avšak odborník ví jak na to.

Žádosti a rozhodnutí při stavbě rodinného domu

V první fázi, před samotnou realizací stavby, je zapotřebí rozhodnutí o umístění stavby. Jedná se o rozhodnutí, kde a za jakých podmínek bude budova stát. Daná stavba se musí charakterizovat, aby se zabránilo tomu, že bude narušovat ráz okolního okolí, že zastíní výhled sousednímu domu, apod.  O takové rozhodnutí žádá investor, jednatel nebo zmocněnec na základě plné moci, například pracovník projekční kanceláře. K dokumentaci je potřeba mít výpis parcelních čísel dle katastru nemovitostí, seznam účastníků stavby, charakteristiku daného území, atd.

Asi nejvýznamnější žádost při stavbě domu je žádost o stavební povolení, která se podává na příslušném stavebním úřadě. Zde je zapotřebí doložit, že máte oprávnění na daném pozemku stavět, dále je potřeba projektová dokumentace, územní rozhodnutí, doklad, že stavba bude vedena pod odborným dozorem a další doklady. V žádosti nesmí chybět údaje o stavebníkovi, charakter stavby, jak bude stavba vedena, datum ukončení, a v neposlední řadě i seznam účastníků stavebního řízení. Při stavbě rodinného domu je zapotřebí mít i dokumentaci pro provádění stavby. V této dokumentaci se shrnou podmínky, za jakých má být stavba provedena, technické zabezpečení stavby, statické ověření, orientační náklady na stavbu. Dokumentace by měla mít textovou i výkresovou podobu. Je v ní dopodrobna stavba rozebrána, aby byla zřetelná jak úřadům, tak i stavební firmě, která bude provádět realizaci stavby. Všechny tyto žádosti a rozhodnutí je schopná za Vás dobrá projekční kancelář obstarat, čímž Vám velmi ulehčí práci a ušetří spousty času.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8220 (extra-sluzby.cz#89)


Přidat komentář