Odvoz suti a odvoz odpadů - Plzeň a okolí

Jakákoliv rekonstrukce se bohužel neobejde bez bourání, vyklízení a následné likvidace odpadu. Chcete si usnadnit práci a ulehčit starosti? Nedělejte vše sami a nechte některé práce raději odborníkům.

Vybíráme firmu na odvoz odpadu a suti

Nemáte mezi známými, přáteli či kolegy z práce nikoho, kdo by Vám doporučil vhodnou firmu na odvoz suti a odpadu? Pak máte možnost například zapátrat na** internetu.** Můžete volit z firem po celé České republice. Ovšem finančně výhodněji Vás samozřejmě vyjde, zaměříte-li se na firmy v okolí Vašeho bydliště. Co je tedy dobré brát v potaz kromě tedy již zmíněné lokality?

Spokojenost klientů úzce souvisí s odvedenou prací. Pátrejte tedy po referencích, které můžete najít na internetu, ale také na webových stránkách firmy. Zde je však nutné říct, že ne každá firma má webové stránky. A v neposlední řadě si o reference můžete říct přímo dané firmě. Na základě referencí se dá zjisti, jak je firma ve své práci rychlá, poctivá, spolehlivá, flexibilní i zkušená. O firmě také hodně vypovídá, jaké nářadí a techniku či vozy používá. Na základě těchto parametrů si můžete udělat obrázek o Vámi vytipované firmě. A můžete se rozhodnout, zda dáte přednost této firmě, nebo se poohlédnete po jiné.

Co znamená slovo odpad?

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Z pohledu práva přesně definuje odpad zákon č. 106/2005 Sb., o odpadech, kde jsou uvedeny i příslušné definice a povinnosti týkající se odpadů v České republice.

Stavební odpad

Stavebním odpadem se rozumí** materiál vzniklý demolicí nebo přestavbou domů,** případně užitkových nebo průmyslových objektů. Tedy například klasická stavební suť, což jsou zbytky cihel, omítek a barvy, dále potom dřevěné stavební prvky, ať již se jedná o prvky konstrukční (trámy, kovy) nebo funkční (dveřní zárubně, okna) a v neposlední řadě mezi stavební odpad patří také zbytky rozvodů jednotlivých sítí, tedy dráty, nebo vodovodní a odpadní potrubí.

Všechny tyto stavební odpady mají jednu společnou vlastnost: jsou z převážné části, nebo dokonce plně recyklovatelné a vhodné pro opakovatelné použití.

Naše legislativa se celkem podrobně věnuje nakládání se stavebním odpadem i jeho recyklací. Pro běžného občana platí, že stavební suť nebo jiný stavební odpad nesmí být v žádném případě likvidován pomocí běžných kontejnerů určených pro směsný komunální odpad. Likvidaci stavebního odpadu provádějí výhradně sběrné dvory nebo specializované firmy. Správný postup pro běžného občana tedy je odvoz stavebního odpadu na sběrný dvůr, případně objednání odvozu specializovanou firmou.

Stavební odpad je dále dle legislativy** tříděn a recyklován**, ať již přímým opakovaným použitím nebo po zpracování jako druhotná surovina při stavební výrobě.

Elektroodpad

Jde o odpad ve formě elektrospotřebičů, i jejich částí, elektrických i elektronických součástek. Vzhledem k tomu, že tento druh odpadu může obsahovat nebezpečné látky je elektroodpad oddělen od komunálního a směsného odpadu. Elektroodpad má stanovena jiná pravidla sběru a likvidace. Do systému sběru elektroodpadu jsou zahrnuty vybrané výrobky. Baterie a akumulátory ano, klasické žárovky ne. Pro elektroodpad je zaveden recyklační poplatek.

Biologicky rozložitelný odpad, tzv. bioodpad

Je to odpad, jenž je schopen anaerobního či aerobního rozkladu a jehož respirační aktivita po čtyřech dnech je nad 10 mg O2/g sušiny. Po proběhnutí biologického rozkladu se odpad mění na tzv.** stabilizovaný odpad**.

Stabilizovaný odpad

Je to odpad, který prošel mechanicko-biologickou úpravou.

Jaderný odpad

Je to materiál, mající radioaktivní vlastnosti a který nemá další hodnotné využití.

Nebezpečný odpad

Je druh odpadu, jenž se vyznačuje negativním vlivem k životnímu prostředí i zdraví lidí či zvířat. Při manipulaci hrozí nebezpečí. Nelze s ním nakládat jako třeba s komunálním smíšeným odpadem, či odpadem, který je určen k běžné recyklaci. Tento odpad není možné ukládat do otevřených skládek a spalovat v běžných spalovnách. Takový odpad se likviduje ve speciálních spalovnách nebezpečných odpadů nebo se recykluje ve specializovaných firmách.

Dělení odpadů

Odpady lze dělit podle různých hledisek:

  • Podle skupenství hmoty se odpady dělí na** pevné a kapalné.** Podle původu na odpady** z těžby, průmyslové, zemědělské a komunální odpady.** Zbytkové komunální odpady jsou složkou komunálního odpadu, který zbývá po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a objemného odpadu.
  • Specifickým druhem odpadu jsou** odpady z výroby, především strojírenské**. Různé kovové třísky, zbytky tyčového materiálu po dělení normalizovaných profilů jsou ve skutečnosti cennou a především neznečištěnou surovinou.

Odvoz suti

Při jakékoli rekonstrukci a opravách na domě či pozemku, vždy vznikne odpad nebo suť. Pokud likvidaci v rámci stavby nenařizuje najatá realizační firma, musíte si najmout společnost, která doveze kontejnery na odpad, odpad odveze a hlavně zlikviduje. Odpad či suť je možné uložit na skládku, některé druhy odpadů je možné recyklovat, tyto se vozí do recyklačních závodů, což je levnější varianta.

Mimo výkupů odpadu (kovy, papír atd.) se firmy zabývají také** odvozem suti ze staveb,** vyklízením prostor bytů, skladů, sklepů, půd a následným odvozem, ekologickou likvidací odpadu, pronajímáním kontejnerů na odpad apod.

Za uložení materiálu se samozřejmě provozovatelským firmám platí dle aktuálních ceníků. Cena závisí nejen na množství, ale také na druhu materiálu. Například uložení stavební suti se pohybuje okolo350-400 Kč/t. Je-li suť tříděná ( cihly, beton, střešní tašky apod.), neplatí se nic navíc. Jestliže bude dodána v netříděném stavu jako směsná, platí se navíc zákonný poplatek** 500 Kč.**

Postup práce

Před zahájením každé zakázky je dobré si s firmou předem stanovit odhad množství suti, popřípadě, popřípadě objednat vhodnou mechanizaci a kontejnery na odpad. V případech, kdy se jedná o větší množství, se firma zpravidla přijde podívat na dané místo, aby mohla vybrat vhodné prostředky pro práci a naložení suti a odpadu. Dle druhu práce, podmínek, způsobu nakládání a množství odpadu se určí celková cena, která je smluvně většinou daná předem, aby se předešlo pozdějším komplikacím z obou stran.

Proč přemýšlet nad věcmi, které jsou již vymyšlené a proč experimentovat, když můžete oslovit odborníky? Využitím profesionálních firem nám přinese nejen významnou úsporu času a peněz, ale i naše zdraví bude ušetřeno.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8246 (extra-sluzby.cz#103)


Přidat komentář