BOZP Olomouc - Školení bezpečnosti práce

Pracovní prostředí a výkon práce je rizikovější než prostředí občanské. Proto jsou nastavena pravidla, která chrání před negativními důsledky na pracovišti, kterým se říká bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP).

BOZP neslouží jen k ochraně zaměstnance před vznikem pracovního úrazu, nebo nemoci z povolání, ale také k ochraně zaměstnavatele. Proto zájem na zajištění a dodržování BOZP na pracovišti by měl mít nejen zaměstnavatel, ale také zaměstnanec.

BOZP Olomouc, Přerov, Prostějov - Školení bezpečnosti práce

ukládá zákoník práce: zákon č. 262/2006 Sb. Zaměstnavatel provádí průkazné školení a zároveň si vede dokumentaci BOZP. Školení se provádí při nástupu do práce (včetně brigádníků, nebo zaměstnanců přes pracovní agenturu), při změně pracovního zařazení, při změně druhu práce, nebo při zavedení nové technologie a nových pracovních postupů. Školení BOZP se ukončí ověřením znalostí školeného zaměstnance testem, nebo ústním pohovorem.

Povinnosti zaměstnavatele

 • určit rizika ohrožení zdraví zaměstnance, zjistit jejich příčiny a provést opatření k jejich odstranění
 • v případě, že rizika nelze odstranit, přijmout opatření, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnance bylo minimalizováno
 • zaměstnancům poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky a ochranné nápoje
 • nepřipustit zakázané práce
 • povést kategorizaci práce a zaměstnanci sdělit, do jaké kategorie je jeho práce zařazena
 • vést evidenci pracovních úrazů a nemocí z povolání, zjišťovat jejich příčiny a ty pak odstraňovat
 • zaměstnancům sdělit, které zdravotnické zařízení jim poskytne preventivní péči, umožnit zaměstnancům účast na preventivních prohlídkách
 • zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci
 • organizovat práci a pracovní postupy tak, aby byla dodržována bezpečnost práce
 • stanovit a rozvrhnout pracovní dobu a vést její evidenci
 • umožnit zaměstnancům nahlížení do evidence BOZP
 • dohlížet na dodržování zákazu kouření na pracovišti
 • a další

Práva a povinnosti zaměstnance

 • zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti zdraví při vykonávané práci
 • má právo odmítnout práci, která by ohrožovala zdraví nebo život jeho nebo jiných osob
 • má právo a povinnost se podílet na vytváření bezpečného pracovního prostředí
 • podrobovat se preventivním prohlídkám, vyšetření nebo očkování
 • dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce
 • dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky apod.
 • nepoužívat alkoholické nápoje a jiné omamné látky
 • podrobit se na pokyn nadřízeného zkoušce, zda není pod vlivem alkoholu, nebo jiných omamných látek
 • oznámit nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti a podílet se na jejich odstraňování
 • bezodkladně oznámit svému nadřízenému svůj pracovní úraz, případně úraz jiného zaměstnance a spolupracovat při objasňování příčin úrazu

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

Osobní ochranné pracovní prostředky slouží k tomu, aby se jimi zaměstnanci chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich bezpečnost, nebo zdraví při práci. OOPP poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům bezplatně. Zaměstnavatel je povinen OOPP udržovat v náležitém stavu a pořádku.


Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8268 (extra-sluzby.cz#216)