školení BOZP a PO

Problematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je značně rozsáhlá a komplikovaná. Někteří zaměstnavatelé raději volí spolupráci s externí firmou, která jim nabídne kompletní zpracování BOZP a PO.

BOZP nebo také bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je soubor pravidel, která určují práva a povinnosti zaměstnanců během pracovního procesu. Každé pracoviště má vypracované vlastní BOZP dle svých specifik. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci slouží zaměstnancům jako prevence před vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Tento soubor pravidel je vytvořen nejen k ochraně zaměstnanců, ale také zaměstnavatelů.

Každý zaměstnavatel má povinnost proškolit své zaměstnance v BOZP a PO. Zaměstnavatel je dále povinen vést dokumentaci BOZP. Školení BOZP se provádí ihned při nástupu do nové práce, při změně pracovní pozice, školení se dále provádí u brigádníků, zaměstnanců přes pracovní agenturu nebo stážistů.

Školení BOZP se také provádí při zavádění nových technologií na pracovišti. Toto školení by měl provádět odborník, školení je zakončeno ověřením znalostí formou testu nebo ústní zkoušky. Výsledky testů a zkoušek jsou vedeny v dokumentaci BOZP.

Celý proces BOZP a PO je značně složitý a vyžaduje orientaci v zákonech, proto si mnozí zaměstnavatelé najímají externí firmy, které nabízejí kompletní zabezpečení v oblasti BOZP a PO.

  • prevence rizik BOZP a PO
  • audit BOZP, zastupování při kontrolách státního odborného dozoru
  • zajištění pomoci při pracovních úrazech
  • školení BOZP a PO pro zaměstnance
  • vyhotovení zápisu kontroly, odstranění nedostatků
  • vedení dokumentace
  • bezpečnost na pracovišti
  • všechna potřebná školení
  • prevence pokut

Služby jsou nabízeny zaměstnavatelům z oblasti školství, služeb, výroby, státní správy, zdravotnictví, malým a středním firmám, velkým společnostem.

Školení BOZP a PO

Každý zaměstnavatel by měl chápat školení BOZP jako dobrou investici. Díky školení BOZP je možné předcházet pracovním úrazům a chránit majetek firmy.

Právě neznalost správných zásad bezpečnosti práce může vést k mnoha pracovním úrazům a poškození techniky. Také v kritických situacích budou zaměstnanci schopni lépe reagovat právě díky znalostem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Znalost bezpečnosti práce chrání nejen vás, ale také vaše okolí. Na základě školení o BOZP budete lépe vědět, jak manipulovat s pracovními stroji. Znalosti ohledně požární ochrany vám také dají užitek v běžném životě a vy budete vědět, jak se zachovat v krizové situaci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id8269 (extra-sluzby.cz#265)